Renobacion Urbano Oranjestad - Kiosken te Paardenbaai Plaza.

Dit item is gearchiveerd op 04-06-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Integratie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening is voornemens in het openbaar aan te besteden het – middels de Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) te financieren project:

                        “Renobacion Urbano Oranjestad - Kiosken te Paardenbaai Plaza.” DOW nr. 1 – 2015.

Korte omschrijving van het werk:

  • Het bouwen en installeren van 8 stuks betonnen prefab gebouwen, t.bv. 40 kiosken, met toebehoren, inclusief klinker- en betonwerken t.b.v pleindeel.
  • Aanbrengen van pleinverlichting en electra voorzieningen.

Uitvoeringstermijn: 120 werkbare dagen na de aanvangdatum.

Het bestek is vanaf 29 april 2016 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 1.500,00

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 29 april 2016 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 11 mei 2016 om 10.00 vm. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld  18 mei 2016 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 3 juni 2016 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.

De Nederlandse UAR 1986, aangepast aan de Arubaanse omstandigheden, is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bereidheidsverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie
  2. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);
  3. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties