Renovatie Arco Iris Kleuterschool te Oranjestad

Dit item is gearchiveerd op 22-08-2015.

                              

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Onderwijs en Gezinsbeleid en Volwassen Educatie is voornemens in het openbaar aan te besteden het door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren project:

 “Renovatie Arco Iris Kleuterschool te Oranjestad”.

Volgens bestek: DOW nr. 25, dj. 2014.

Korte omschrijving van het werk:

  1. Slopen van de asbestgolfplaten en aanbrengen van een nieuw dak;
  2. Renovatie van de toiletgroepen;
  3. Renovatie van de bestaande klaslokalen en kantoren;
  4. Nieuwe verharding en renovatie omheining.

 Uitvoeringstermijn: 140 werkbare dagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 20 juli 2015 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 350,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 20 juli 2015 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 24 juli 2015 om 10.00 vm. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 30 juli 2015 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 21 augustus 2015 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.

De UAR 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestandsdoeningstermijn is 90 dagen.

 De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  2. Bereidheidverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

 Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties