Renovatie en uitbreiding Rosa College

Dit item is gearchiveerd op 16-07-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Onderwijs en Gezin is voornemens in het openbaar aan te besteden het door het Land Aruba te financieren project:

 “Renovatie en uitbreiding Rosa College’’.

Volgens bestek: DOW nr. 02, dj. 2015.

Korte omschrijving van het werk:

Het project bestaat uit renovatie en uitbreiding van de volgende gebouwen namelijk:

  1. Gebouw A : 6 klaslokalen.
  2. Gebouw C : klaslokalen en algemene ruimtes.
  3. Gebouw D : toiletten groep en kleine kantine.
  4. Asfalteren van het binnenplein.
  5. Nieuwe omheining.

Uitvoeringstermijn: 120 werkbare dagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 27 Juni 2016 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 1500,00

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 27 Juni 2016 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 30 Juni 2016 om 10.00 vm. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 4 juli 2016 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 15 juli 2016 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.

De UAR 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestandsdoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  2. Bereidheidverklaring van een lokale bank, financiële instelling tot het instellen van een bankgarantie;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties