Renovatie en uitbreiding St. Augustinus College te San Nicolas

Dit item is gearchiveerd op 29-11-2014.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Onderwijs en Gezinsbeleid en Volwassen Educatie is voornemens in het openbaar aan te besteden het door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren project:

Renovatie en uitbreiding St. Augustinus College te San Nicolas”.

Volgens bestek: DOW nr. 15, dj. 2014.

Korte omschrijving van het werk:

  1. Slopen van de asbestgolfplaten en aanbrengen van een nieuw dak compleet inclusief N&T en Gazebo;
  2. Verbouwen van de bestaande gym tot kantoren en klaslokalen;
  3. Nieuwbouw toiletgroepen;
  4. Verbouwing van de bestaande klaslokalen en kantoren;
  5. Nieuwe afrastering en omheining.

Uitvoeringstermijn: 170 werkbare dagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 24 oktober 2014 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 550,00
De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 24 oktober 2014 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 29 oktober 2014 om 10.00 vm. te DOW.
De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 4 november 2014 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 28 november 2014 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.
De UAR 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.
De gestandsdoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  2. Bereidheidverklaring van een lokale bank tot het instellen van een  bankgarantie;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en  minderwerken;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties