Renovatie Maritiem Politie Gebouw (MarPol-gebouw) te Oranjestad

Dit item is gearchiveerd op 15-02-2018.

OPENBARE AANBESTEDING

De Dienst Openbare Werken is voornemens in het openbaar aan te besteden het door Aruba Ports Authority te financieren project:

“Renovatie Maritiem Politie Gebouw (MarPol-gebouw) te Oranjestad”.

Volgens bestek: DOW nr. 36, dj. 2016.

Korte omschrijving van het werk:

Het project bestaat uit renovatie en uitbreiding van de volgende gebouwen namelijk:

  1. Het verrichten van diverse verbouwingswerkzaamheden aan het dak, gevels en binnen en buiten het MarPol gebouw;
  2. Electrotechnische-installatie

Uitvoeringstermijn: 80 werkbare dagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 18 Januari 2018 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.250.00
De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).
De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 18 Januari 2018 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.
Inlichtingen worden verstrekt op 24 Januari 2018 om 10.00 vm. te DOW.
De Nota van inlichtingen wordt vastgesteld op 2 Februari 2018 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.
De openbare aanbesteding vindt plaats op 14 Februari 2018 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.
De UAR 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.
De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.
De gestandsdoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  2. Bereidheidverklaring van een lokale bank, financiële instelling tot het instellen van een bankgarantie;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties