“Revitalisatie San Nicolas Mainstreet Area fase 1.”

Dit item is gearchiveerd op 19-10-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project: “Revitalisatie San Nicolas Mainstreet Area fase 1.”

Volgens bestek: PMEC nr. 002-2016.

Korte omschrijving van het werk:

Verfraaing oostelijk gedeelte van de B. v/d Veen Zeppenfeldtstraat.

Uitvoeringstermijn: 25 werkbare dagen.

Het bestek is vanaf  23 september 2019  verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van  Afl. 350,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 23 september 2019  te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen en veldbezoek worden verstrekt op  27 september 2019 om 10.00 vm te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 2 oktober 2019 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 18 oktober 2019 om 11.00 v.m. op het kantoor van de directeur Dienst Openbare Werken.

De L.O.A. L.B. 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bereidheidsverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie;
  2. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  3. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer  van Koophandel;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties