Revitalisatie San Nicolas Promenade Area

Dit item is gearchiveerd op 19-09-2015.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Toerisme, Transport en Primaire Sector en de Minister van Integratie, Infrastructuur en Ruimtelijk Ordening zijn voornemens in het openbaar aan te besteden het project:

"Revitalisatie San Nicolas Promenade Area

Volgens bestek: PMEC nr. 001-2015.

Korte omschrijving van het werk:

“Het reconstructie van het promenade te San Nicolas door het aanbrengen van beklinkerde wegen en trottoirs met de nodige beplanting, irrigatie, lichtmasten en schaduw objecten”

Uitvoeringstermijn:          100 werkbare werkdagen.

Het bestek is vanaf 17 augustus 2015 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 450,- .

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 17 augustus 2015 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 25 augustus 2015 om 10.00 v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 28 augustus 2015 en is vanaf die dag

verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 18 september 2015 om 11.00 v.m. op het kantoor van de Directeur van de Dienst Openbare Werken.

De LOA 1996 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken Aruba

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

  1. De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:Bereidheidverklaring van de lokale bank/financiële instelling voor het stellen van een bankgarantie/borgstelling;
  2. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  3. Een lijst van in te schakelen onderaannemers;
  4. Specificatie inschrijvingsom;
  5. De overige in het bestek genoemde stukken.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek

gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties