RWA Watty Vos Boulevard; rotonde Bushiri (RT-6)

Dit item is gearchiveerd op 19-12-2020.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister belast met Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu is voornemens in het openbaar aan te besteden:

Het project: “RWA Watty Vos Boulevard; rotonde Bushiri (RT-6)
Volgens bestek: DOW nr.  06, d.j. 2019.

Korte omschrijving van het werk:

Snoeien kwihi bomen, ontgraven sleuf in klipgrond, aanleg RWA HDPE Ø24”, aanleg PVC inspectieputten met alle toebehoren, aanvulen sleuf met ontgraafde grond.

Uitvoeringstermijn: 60 werkbare dagen.

De werkomschrijving is vanaf 1 december 2020 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 450,= .

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 1 december 2020 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen en veldbezoek worden verstrekt op 4 december 2020 om 10.00 vm te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 11 december 2020 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 18 december 2020 om 11.00 v.m. op het kantoor van de directeur Dienst Openbare Werken.

De L.O.A. L.B. 1996 nr. 58 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bereidheidsverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie;
  2. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  3. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer  van Koophandel;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties