“Transport Koraalzand t.b.v. Beach Tennis Faciliteiten te Bushiri”.

Dit item is gearchiveerd op 05-09-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de ATA te financieren project: “Transport Koraalzand t.b.v. Beach Tennis Faciliteiten te Bushiri”. Volgens bestek DOW nr. 11 - 2019.

Korte omschrijving van het werk:

  • Transport van koraalzand vanuit het depot te Barcadera;
  • Voorbereidingswerken t.b.v. open terein te Bushiri;
  •  Aanvullen koraalzand t.b.v. beach tennis faciliteiten;

Uitvoeringstermijn: 25 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief.

Het bestek is vanaf 19 augustus 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 250,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 19 augustus 2019 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 21 augustus 2019 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 23 augustus 2019.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 4 september 2019 om 11.00 uur v.m.

op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties