Verbouwing en uitbreiding Vreemdelingen Opvangcentrum te Sabana Berde

Dit item is gearchiveerd op 14-07-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Justitie is voornemens in het openbaar aan te besteden het door de Fondo Desaroyo Aruba te financieren project:

“Verbouwing en uitbreiding Vreemdelingen Opvangcentrum te Sabana Berde”.

Volgens bestek: DOW nr. 23, dj. 2015.

Korte omschrijving van het werk:

  1. Het verbouwen van bestaande vreemdelingen opvangcentrum;
  • kantoorgedeelte; hoofdzakelijk aanbrengen van nieuwe raamopeningen;
  • opvanggedeelte; aanbrengen van nieuwe ruimte indelingen; 

  2.  Het bijbouwen van extra slaap-, douche- en toiletruimtes;

  3.  Het creeren van een ontluchtingruimte.

Uitvoeringstermijn: 80 werkbare dagen na datum van aanvang.

Het bestek is vanaf 24 juni 2016 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl.350,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 24 juni 2016 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 29 juni 2016 om 10.00 vm. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 4 juli 2016 en is vanaf die dag verkrijgbaar bij het Secretariaat.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 13 juli 2016 om 11.00 vm. op het kantoor van de Directeur Dienst Openbare Werken.

De UAR 1986 is op deze aanbesteding van toepassing.

De directievoering is in handen van de Dienst Openbare Werken.

De gestandsdoeningstermijn is 90 dagen.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  2. Bereidheidverklaring van een lokale bank tot het instellen van een bankgarantie;
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken;
  4. Overige vereisten zijn opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties