Verfraaiing en parkeerplaats te Rodgers Beach

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Toerisme en Volksgezondheid is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door ATA te financieren project:

Verfraaiing en parkeerplaats te Rodgers Beach”

Volgens bestek D.O.W. nr. 13,dj.2023

Korte omschrijving van het werk:

Het werk bestaat uit reconstructie bestaande tracé, aanleg parkeerplaatsen en bouwen nieuwe gazebo.

Uitvoeringstermijn: 75 werkbare werkdagen na datum van aanvangn inclusief bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 15 november 2023 verkrijgbaar bij D.O.W. tegen betaling van Afl.850,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De Openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 15 november 2023 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 23 november 2023 om 10.00 vm te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 29 november 2023.

De Openbare aanbesteding vindt plaats op 8 december 2023 om 11.00 vm op het kantoor van de Directeur van de Dienst van Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

1.Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba.

   (niet ouder dan 6 maanden).

2.Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.

3.De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.

4.Een lijst van in te schakelen onderaannemers.

5.Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties