Verfraaiing Infrastructuur Pro Catedral San Francisco

Dit item is gearchiveerd op 20-06-2019.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door het Land Aruba te financieren project: “Verfraaiing Infrastructuur Pro Catedral San Francisco”. Volgens bestek DOW nr. 02 - 2019.

Korte omschrijving van het werk:

Het verharden en verfraaiien van de bermen, aanbrengen van groenvoorzieningen en nieuwe parkeervakken t.b.v. de situatie nabij de Pro Catedral San Francisco te Oranjestad. Het aanbrengen van nieuwe en het optimaliseren van de bestaande bushalten/standplaatsen t.b.v grote en kleine bussen.         

Uitvoeringstermijn: 60 werkbare werkdagen na datum van opdrachtbrief, incl. bestellingstijd.

Het bestek is vanaf  17 mei 2019 verkrijgbaar bij DOW tegen betaling van Afl. 500,=.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf  17 mei 2019  te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 22 mei 2019 om 10.00 uur v.m. te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 27 mei 2019.

De openbare aanbesteding vindt plaats op 19 juni 2019 om 11.00 uur v.m. op het kantoor van de directeur van de Dienst Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

  1. Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba (niet ouder dan 6 maanden).
  2. Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.
  3. De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.
  4. Een lijst van in te schakelen onderaannemers.
  5. Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties