Vervanging kantoorautomatisering Jeugd Gezondheidzorg

Dit item is gearchiveerd op 02-04-2016.

OPENBARE AANBESTEDING

Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden het – middels Fondo Desaroyo Aruba te financieren – project:

Vervanging van het Jeugzorgregistratiesysteem en

het leveren van software en hardware in het kader van het project:

"Vervanging kantoorautomatisering Jeugd Gezondheidzorg"

Korte omschrijving van het werk:

Doel van de opdracht is het leveren van een Jeugdzorgregistratiesysteem inclusief aanverwante apparatuur, programmatuur en licenties voor de afdeling Jeugdgezondheidszorg, Directie Volksgezondheid.

Jeugd registratie uitvoeringstermijn:8 maanden (vanaf datum gunning) inclusief inrichting en trainingen.

Hardware en licenties: opleveringstermijn: 6 weken ( vanaf datum gunning).

De Terms of Reference (ToR) is vanaf 24 februari 2016 tegen een vergoeding van AWG. 50.00 verkrijgbaar bij de Directie Volksgezondheid (DVG) te Caya R. Lacle #4

De gescheiden liggen ter inzage vanaf 24 februari 2016 om 10:00 AM ten kantore van de Directie Volksgezondheid

Inlichtingen worden verstrekt op 2 maart 2016 om 10:00 AM te DVG.

De vragen tijdens de inlichtingenvergadering dienen ook schriftelijk te worden overhandigd. Verzoeken om informatie kunnen ook schriftelijk worden gericht aan de DVG via email: directie@despa.gov.aw

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 9 maart 2016 en wordt verstuurd naar de gegadigden.

De openbare aanbesteding vindt plaats 1 april 2016 om 10:00 AM ten kantore van de DVG.

De UAR-1986 Ned., UAV-1989 en UAVTI-1992 zijn op deze aanbestedingen van toepassing.

De directievoering is bij de DVG en de contactpersoon en projectleider is Elvin Faro.

Inschrijving dient te geschieden middels het bij het ToR gevoegde inschrijfformulier.

De inschrijver dient bij de inschrijving de navolgende documenten te overhandigen:

  • Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).
  • Bereidheidsverklaring van een erkende bank of van een erkende lokale financiële borginstelling tot het instellen van een bankgarantie.
  • Andere vereisten zoals vastgesteld in het bestek

De offerte dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen.

Caya R. Lacle #4 Oranjestad, Aruba

Telefoon: 522 4202, Fax: 582 6436

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties