01.02. Staten van Aruba*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0102AB90.020         Reglement van orde voor de Staten van Aruba
                                    Wijziging: 1998 12
0102GT89.045         Enqueteverordening (Pos. 687)
                                    Wijziging: 2009 75
0102GT99.016         Landsverordening tot regeling van de positie en
                                    bezoldiging, alsmede van de aanspraken op
                                    verlof en verlofsbezoldiging, wachtgeld en pensioen van de
                                    Griffier van de Staten (Pos. 691)
                                    Wijziging: 2012 9
0102AB10.090         Landsverordening voorzieningen politieke ambtsdragers***
                                    Wijziging: 2012 5****
0102AB10.091         Landsverordening voorzieningen gewezen politieke
                                   ambtsdragers en hun nabestaanden*****
                                  Wijziging: 2013 96

* Zie de jaarklappers voor Lb.'s inzake benoeming Voorzitter van de Staten, sluiting van zittingen en ontbindingen van de Staten
** De tekst van de wijziging zoals opgenomen in AB 2005 30 is ook in AB 2005 2 gepubliceerd; vermeld wordt enkel AB 2005 30; deze wijziging treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip; deze wijziging is niet in werking getreden bij het lb. van 28 april 2005 (AB. 2005 31) houdende de inwerkingtreding van delen van de Landsverordening privatisering APFA (AB. 2005 30)
*** Regelt een aantal voorzieningen dat voorheen in de Lv. bezoldiging leden van de Staten (AB. 1997 2) was opgenomen
**** Deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2011
*****

Idem; de navolgende regelingen zijn hierbij ingetrokken:

  • de Landsverordening bezoldiging leden van de Staten (AB. 1997 2) (laatst gewijzigd bij AB. 2010 90);
  • de Pensioenverordening leden der Staten 1991 (AB. 1991 123) (laatst gewijzigd bij AB. 2009 75)
 De Landsverordening geldelijke voorzieningen Statenleden (AB. 1988 GT 17) (Pos. 688) is hierbij ingetrokken; het Diensttelefoonbesluit Statenleden (uitv. art. 2, tweede lid) (AB. 1991 37: 0102AB91.037) is dientengevolge ook komen te vervallen
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties