01.03. Ministers

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0103AB22.018          Landsverordening instelling ministeries 2022*
                                  Wijziging: 2016 76; 2018 22
                                       
0103GT95.054          Landsbesluit van 29 juni 1995 no. 1, houdende de
                                  bekendmaking van de waarneming van de
                                  bevoegdheden van de ministers
0103AB99.026          Landsverordening houdende goedkeuring van het
                                  reglement van orde voor de ministerraad**
0102AB10.090          Landsverordening voorzieningen politieke ambtsdragers***
0102AB10.091          Landsverordening voorzieningen gewezen politieke
                                  ambtsdragers en hun nabestaanden****
                                  Wijziging: 2013 96*****


 

* De Landsverordening instelling ministeries 2010 (AB. 2002 no. 33) is hierbij ingetrokken
** Het oude reglement is opgenomen in AB. 1989 GT 84 (Pos. 692)
*** Regelt een aantal voorzieningen dat voorheen in de Lv. rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers (AB. 2000 GT 12) was opgenomen 
**** Idem; de navolgende regelingen zijn hierbij ingetrokken:
  • de Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers (AB 2000 GT 12 0103GT00.012) (laatst gewijzigd bij AB. 2010 90) is hierbij ingetrokken; dientengevolge is het Lham. t.u.v. artt. 7, derde lid, 13, derde lid, en 14, derde lid, daarvan (AB. 2001 GT 22 0103GT01.022) (Pos. 695) ook komen te vervallen;
  • de Landsverordening regelende de bezoldiging, de vergoeding voor reis- en verblijfskosten, de aanspraak op vakantie, vakantieuitkering, tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige behandeling en/of verpleging, de uitkering bij overlijden en het pensioen van de Gevolmachtigde Minister, alsmede het pensioen van diens weduwe en wezen (PB. 1956 84) (Pos. 700) (laatst gewijzigd bij AB. 2010 90)
***** Zie de zevende voetnoot op pagina 38
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties