03.08. Toelagen, vergoedingen, tegemoetkomingen*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0308GT01.008          Landsverordening houdende vervallenverklaring van
                                     de uitzonderingspremie, bedoeld in art. 4 van het
                                     West-Indisch Detacheringsbesluit 1930 (Pos. 718)
0308GT01.009          Landsverordening houdende buitenwerkingstelling
                                     van art. 9 van het West-Indisch Detacheringsbesluit (Pos. 719)
0308GT01.010          Landsverordening tegemoetkoming kosten uitrusting
                                     en verandering werkkring (Pos. 720)
0308GT95.026          Kinder- en detacheringstoelagebesluit ambtenaren (Pos. 743)
0308GT95.027          Landsbesluit continudiensttoelage (Pos. 746)
0308GT96.021          Stenotoelagebesluit (Pos. 747)
0308GT96.035          Risicotoelagebesluit kassierspersoneel (Pos. 748)
Pos. 749                    Toelagebesluit ambtenaren Burgerlijke stand (AB. 1978 19)
Pos. 750                     Landsbesluit toelage voor het ter beschikking van de
                                     dienst zijn door ambtenaren en/of
                                     arbeidscontractanten (AB. 1978 12)
Pos. 751                    Reis-, teer- en verblijfkostenbesluit (PB. 1958 153)
                                     Wijziging: 1990 82
Pos. 754                     Landsverordening tot het vaststellen van voorschriften
                                     welke afwijken van de bepalingen van de
                                     Overtochtsverordening* (PB. 1975 194)
0308GT01.011          Landsbesluit vergoeding vervoermiddelen (Pos. 755)
0308GT90.039          Landsverordening tegemoetkoming ziektekosten
                                     landsdienaren (Pos. 756)**
                                     Wijziging: 1990 51 (inwtr. 1990 52); 1992 108; 1995 31;
                                     2000 101*** (inwtr. 2000 102); 2009 75; 2009 100

                                     Uitvoering:*****
                                     0308AB01.005  Landsbesluit aanvullende
                                     ziektekostenvoorzieningen ambtenaren en
                                     overheidsgepensioneerden (uitv. art. 1, vijfde lid)
                                     (inwtr. 2000 102)
                                     2006 82 Lham. t.u.v. art. 6a
0308GT91.048          Landsverordening tegemoetkoming ziektekosten
                                     overheidsgepensioneerden (Pos. 757)
                                     Wijziging: 1992 18 (inwtr. 1996 55); 1992 108; 2000
                                     101 (inwtr. 2000 102); 2005 30******
                                     Uitvoering:*******
                                     2006 82 Lham. t.u.v. art. 12
0308GT96.003          Landsbesluit realisering vrije verloskundige
                                     behandeling (Pos. 759)
Pos. 760                     Landsbesluit vergoeding van risico kastekorten (PB. 1961 181)

 

* De Landsverordening reiskostenvergoeding geneeskundige behandeling ambtenaren (PB. 1966 76) (Pos. 752) is ingetrokken bij de Invoeringsverordening AZV (AB 2000 101) (inwtr. 2000 102)
Het lham. van 22 februari 1966, dat als Regeling kinder- en kostwinnerstoelagen landsdienaren ten kabinette van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen in Nederland (PB. 1966 59) is ingetrokken bij lham. van 5 september 2003 (AB. 2003 63)
** De Overtochtsverordening (Pos. 753) (PB. 1924 31) is ingetrokken bij Lv. van 4 maart 2003 (AB. 2003 18) 
***  De intrekkingsbepaling van deze landsverordening zoals opgenomen in artikel 59 van de Landsverordening Algemene Ziektekostenverzeke­ring (AB 1992 18) is vervallen in de Invoeringsverordening AZV (AB 2000 101) (inwtr. AB 2000 102) 
****  Deze wijziging (invoeging artt. 2a en 3a) werkt  terug  tot en met 1 januari 1986 
*****  De geldigheidsduur van de Lv. tegemoetkoming ziektekosten landsdienaren alsmede de Lv. tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden werd tot en met 31 december 2010 jaarlijks door middel van een lb.h.a.m. verlengd (voor de laatste verlenging vide AB. 2009 95). Met de wijziging van deze landsverordeningen bij de landsverordening van 31 december 2009 (AB. 2009 100) is het vereiste dat deze jaarlijks moeten worden verlengd komen te vervallen;
******   -   Het Landsbesluit beheersregelen fonds ziektekosten overheidsgepensioneerden (uitv. art. 7, derde lid) (PB. 1975 269) (Pos. 758) is vervallen doordat artikel 7, conform artikel 52 van de Landsverordening Algemene Ziektekostenverzekering (AB 1992 18), is gewijzigd en de basisbepaling in het derde lid dientengevolge is komen te vervallen; deze wijziging trad in werking m.i.v. 15 september 1996 (AB 1996 55); het bedoelde artikel 52 van de Lv. AZV is later gewijzigd (AB 2000 101; inwtr. AB 2000 102) doch ontneemt niets aan de geldigheid van de intrekking van het voornoemde landsbesluit;
 -   Zie ook de vijfde voetnoot
*******   De tekst van de wijziging zoals opgenomen in AB 2005 30 is ook in AB 2005 2 gepubliceerd; vermeld wordt enkel AB 2005 30

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties