Kiesrecht

Het Kiesrecht is een zeer belangrijk recht van de Arubaanse bevolking om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de vertegenwoordigende organen, m.a.w. om deel te nemen bij de politieke besluitvorming (actief kiesrecht) dan wel tot lid  te worden gekozen (passief kiesrecht). Tot de vertegenwoordigende orgaan behoort in Aruba slechts de Staten. Het kiesrecht is een politiek participatief recht dat als grondrecht opgenomen is in onze Staatsregeling en verder gedetailleerd vastgesteld is in o.a. de Kiesverordening, het Kiesbesluit en de Landsverordening politieke partijen.

 Parlementszaal

Hieronder vindt u een overzicht van de kieswetgeving die van toepassing is op de verkiezingen voor de 21 leden van de Staten van Aruba.

 • Kiesverordening (vastgelegd bij AB 1987 no. 110), houdende bepalingen betreffende het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Staten van Aruba. 
 • Kiesbesluit (vastgelegd bij AB 1987 no. 115), houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van modelformulieren en stemdistricten ter uitvoering van de Kiesverordening (AB 1987 no. 110). 
 • Landsverordening politieke partijen (vastgelegd bij AB 2001 no. 96), houdende regels inzake politieke partijen.

Aruba is een representatieve democratie en onze staatsregeling kent een parlementair stelsel. In een democratie die gebaseerd is op volksvertegenwoordiging worden regelmatig verkiezingen gehouden. Dit betekent dat de verkiezingen principieel om de vier jaar plaatsvinden. Alleen in het geval de regering gebruik maakt van haar bevoegdheid om de Staten te ontbinden, vinden tussentijdse verkiezingen plaats. Verkiezingen zijn essentieel om de werking van de democratie te waarborgen en om machtsmisbruik te voorkomen. Daarnaast zorgen verkiezingen ervoor dat de bevolking via politieke partijen vertegenwoordigd wordt in de wetgevende organen, zoals de Staten van Aruba.

De grondbeginselen van het Arubaans kiessysteem zijn vastgelegd in onze Staatsregeling:

 • de verkiezingen vinden plaats volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging, waarbij het totale aantal uitgebrachte stemmen bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld wordt door het aantal zetels. De uitkomst daarvan heet de kiesdeler. De toe te kennen zetels worden zodoende evenredig over de lijsten verdeeld;
 • iedere kiezer kan één stem uitbrengen;
 • de stemming is geheim.  Deze bepaling betekent dat niemand verplicht kan worden om te vertellen op wie hij of zij gestemd heeft;
 • de stemming is vrij.  De kiezer mag dus bij het uitbrengen van de stem door niemand op  ongeoorloofde wijze worden beinvloed.

Verder kent Aruba geen opkomst- of stemplicht. Iedereen die een oproep voor de verkiezingen krijgt mag zelf beslissen of hij/zij gaat stemmen. Daarom spreken we in Aruba van het stemrecht.

Laat uw stem horen en maak gebruik van uw stemrecht!

Actief kiesrecht

Wie mogen stemmen?

Om als kiezer uw stem uit te brengen voor deze verkiezingen, dient u conform het gestelde in artikel 3 van de kiesverordening aan de volgende voorwaarden te voldoen. U moet:

 • de Nederlandse nationaliteit bezitten;
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister c.q. kiezerslijst van Aruba. Deze voorwaarde moet ten laatste op 10 juli 2013 vervuld zijn;
 • minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de stemming;
 • zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

Voorts om aan de stemming deel te nemen dient u:

 • in het bezit te zijn van de voorgeschreven oproepingskaart;
 • zich te legitimeren door middel van:
  • een geldige Arubaanse identiteitskaart (cedula)
  • een geldig Nederlands paspoort of
  • een geldig Arubaans, Nederlands-
   Antilliaans of Nederlands rijbewijs.

Welke richting gaan we op met het Land?

Passief kiesrecht

Wie mogen gekozen worden?

Om gekozen te mogen worden moet de betreffende kandidaat op een kandidatenlijst verschijnen en die kandidatenlijst geldig worden verklaard.  Andere vereisten om Statenlid te worden, nadat iemand gekozen is verklaard, is dat betrokkene de Nederlandse nationaliteit bezit, ingezetene van Aruba is, de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en niet door een rechterlijke uitspraak uitgesloten is van het kiesrecht.
De uitslag van verkiezingen geldt in principe voor een periode van 4 jaar. Als iemand dus bij de verkiezingen gekozen is, dan is deze persoon 4 jaar lid van de Staten van Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties