Kiesrechtdelicten

Om de vrije uitoefening van het kiesrecht te beschermen en ter voorkoming van o.a. omkooppraktijken zijn in de Kiesverordening en het Wetboek van Strafrecht bepalingen opgenomen die deze gedragingen strafbaar stelt.

Strafbaar is o.a.:

  • Het namaken of vervalsen van een stembiljet met het oogmerk om dit stembiljet als echt en onvervalst te gebruiken.  Dit delict wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 
  • Het opzettelijk als echt en onvervalst gebruiken of door anderen doen gebruiken van een stembiljet dat men zelf heeft nagemaakt of vervalst, of waarvan men van de valsheid of vervalsing op de hoogte was, of dit met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken in voorraad had. Voor dit delict wordt een gevangenisstraf van hooguit zes jaren opgelegd.
  • Een stembiljet voorhanden hebben met het oogmerk om dit onrechtmatig te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. Deze handeling wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogstens vier jaren.
  • Meer dan eenmaal een stem uitbrengen. Dit misdrijf wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal een jaar.

Artikelen Wetboek van Strafrecht

Artikel 131

Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, door geweld of bedreiging met geweld opzettelijk iemand verhindert zijn kiesrecht vrij en onbelemmerd uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

Artikel 132

  1. Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, door gift of belofte iemand omkoopt om zijn kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd florins.
  2. Dezelfde straf wordt toegepast op de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen.

Artikel 133

  • Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, enige bedrieglijke handeling pleegt waardoor de stem van een kiezer van onwaarde wordt of een ander dan de door die kiezer bedoelde persoon wordt aangewezen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogstens zes maanden.

Artikel 134

  • Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogstens een jaar.

Artikel 135

  • Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, opzettelijk een plaats gehad hebbende stemming verijdelt of enige bedrieglijke handeling pleegt waardoor aan de stemming een andere uitslag wordt gegeven dan door de wettig ingeleverde stembiljetten zou zijn verkregen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden. 
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties