Omschrijving Departementen

 • Servicio di Limpieza di Aruba (Serlimar)

  Serlimar is het bedrijf van Aruba, dat de gemeenschap een schoon en gezond leefmilieu garandeert door op een verantwoorde, servicegerichte en efficiënte wijze uitvoering te geven aan activiteiten op het gebied van afvalstoffenpreventie –inzameling en –verwerking en groenbeheer.

  Het beleid van de Arubaanse Regering heeft aandacht voor een leefbaar eiland, het is gericht op duurzame ontwikkeling waarbij het welzijn van de burger centraal staat. Een leefbaar eiland houdt onder meer in: een schone omgeving, onverstoorde natuur, schone stranden en baaien, schone straten en openbare parken, waar de mensen zonder gezondheidsrisico’s kunnen rondlopen, werken, recreëren en rusten. De hoofdpunten in het streven naar een duurzame ontwikkeling zijn het sluiten van kringlopen, het stimuleren van integraal ketenbeheer, het gebruik van schone technologieën en milieubewuste consumptie. Hierbij wordt rekening gehouden met anderen zodat geen negatieve effecten worden afgewenteld op andere mensen, andere landen of op de komende generaties.

  Een aantal van Serlimar’s taken zijn:

  • Het (mede) adviseren over het uit te voeren beleid met betrekking tot de milieuhygiëne in het bijzonder voor wat betreft vaste afvalstoffen, chemische afvalstoffen, autowrakken, asbestos en andere afvalstoffen die het milieu (kunnen) bedreigen;
  • het verwijderen (inzamelen, overslag, transport, be- en verwerken) van de vaste afvalstoffen en chemische afvalstoffen van het eiland en uit haar gemeenschap zoals:
   • het onderhouden van tuinen van openbare gebouwen en begraafplaatsen, op verzoek van de gebruikende scholen, diensten en organisaties;
   • het beheer van publieke recreatieve bezienswaardigheden, zoals rotsformaties, waarvan de bekendste Ayo en Casibari zijn en de openbare stranden.
   • het toezicht op en het beheer van personeel en materieel evenals van alle faciliteiten bestemd om de doelstellingen te bereiken;
   • de op termijn introduceren van nieuwe diensten zoals het legen van beer- en zinkputten.
 • Sociaal Economische Raad (SER)

  De Sociaal Economische Raad (SER) is in 1987 ingesteld bij Landsverordening Sociaal Economische Raad( AB 1987 no. 103). Hij is representatief samengesteld uit vertegenwoordigers uit werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke deskundigen.

  De SER heeft tot taak de regering van advies te dienen omtrent alle belangrijke onderwerpen van sociaal en/of economische aard. De SER brengt zijn adviezen uit op verzoek van één of meer ministers; hij kan eveneens uit eigen beweging de Regering van advies dienen omtrent onderwerpen van sociaal-economische aard.

  De adviezen van de Raad worden opgesteld overeenkomstig het gevoel van de meerderheid van de vergadering. In de adviezen wordt afwijkende gevoelens van de minderheid melding gemaakt.

  De adviezen van de Raad worden na verloop van tenminste 30 dagen en ten hoogste 60 dagen nadat zij zijn uitgebracht door de Raad openbaar gemaakt, tenzij naar het oordeel van de Regering het landsbelang zich tegen de openbaarheid van het advies verzet, dan wel bij de adviesaanvraag is meegeteld dat de openbaarmaking door of vanwege de Minister van Algemene Zaken zal geschieden.

  Openbaarmaking van adviezen van de Raad door de Minister van Algemene Zaken geschiedt dan binnen 90 dagen, nadat zij door de Raad zijn uitgebracht.

 • Stichting Monumenten Fonds Aruba (SMFA)

  De Monumentenzorg van Aruba heeft de laatste jaren haar bestaansrecht waargemaakt.
  In de volksmond verstaat men onder de Monumentenzorg de drie publiek rechterlijke organen die zich bezigen op het gebied van de Monumenten te weten de Monumentenraad, het Monumentenbureau en de Stichting Monumentenfonds.

  De Stichting werd opgericht op 17 juni 1996 met als kerntaak het verkrijgen en beheren van financiële middelen voor de restauratie van de monumenten op Aruba. Het bestuur van de Stichting Monumentenfonds Aruba bestaat uit drie leden.
  Het personeel bestaat momenteel uit twee werknemers.

 • Union di Organisacionnan Cultural Arubano (UNOCA)

  UNOCA heeft als primaire doel het benadrukken van de Arubaanse collectiviteit en doet dit door te werken aan de culturele ontwikkeling als deel van de algemene ontwikkeling van Aruba. Door de verwezenlijking van de Status Aparte is de verantwoordelijkheid om een volk en een natie te vormen groter geworden. Elk burger moet trots zijn dat hij of zij deel uitmaakt van onze natie en een bijdrage kan leveren aan het algemene welzijn.

  Bewust van haar grote verantwoordelijkheid, geeft UNOCA in haar beleid aandacht aan de behoeften die voortkomen uit de Arubaanse gemeenschap en geeft zij prioriteit aan het benadrukken van de Arubaanse identiteit, het optimaliseren van de culturele infrastructuur en het bieden van kansen aan meer mensen in onze gemeenschap zodat deze kunnen deelnemen aan culturele evenementen.

  De Arubaanse gemeenschap heeft recht op participatie en toegang tot het culturele leven. Ook heeft de Arubaanse gemeenschap de morele plicht om invloed uit te oefenen op beslissingen die gevolgen kunnen hebben op hun mogelijkheden en capaciteiten om zichzelf cultureel te uiten. Culturele expressie is van het volk en voor het volk.

 • Algemene Rekenkamer (AR)

  Algemene RekenkamerDoelstelling van de Algemene Rekenkamer is:

  • Het bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van bestuur door te voldoen aan haar bij Staatsregeling opgedragen taak.

  Taken/bevoegdheden:

  • Gebouw Algemene RekenkamerDe Algemene Rekenkamer (Rekenkamer) is ingevolge artikel IV.5 van de Staatsregeling van Aruba belast met het onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van het land Aruba (Land). De Rekenkamer is op grond van het eerste tot en met het derde lid van artikel 31 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba (LARA) ook bevoegd om onderzoeken te verrichten bij instellingen, verenigingen, corporaties, naamloze vennootschappen, stichtingen of andere lichamen in het genot van subsidie ten laste van het land of het beheer voerend over gelden en goederen, vanwege het land verstrekt.
  • De Rekenkamer onderzoekt bij rechtmatigheidonderzoeken of de rekeningen van de ontvangsten en uitgaven, alle posten bevatten welke volgens de voorschriften daarin moeten voorkomen en of de rekeningen opgemaakt zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de Landsverordening tot vaststelling van de begroting. Deze voorschriften zijn onder andere bepaald in de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989) . (De CV 1989 bepaalt de wijze van beheer en verantwoording van ’s Lands gelden).
  • Bij doelmatigheidsonderzoeken gaat de Rekenkamer na of met een beleidsbeslissing beoogde doelstelling(en) zijn behaald (effectiviteit) met zo min mogelijk beslag op middelen (efficiency).
  • Er wordt ook onderzocht of rekening wordt gehouden met de wettelijke regelingen en de besluiten en beschikkingen van het bevoegde gezag bij het invorderen van ontvangsten en het verrichten van betalingen.
   De Rekenkamer moet erop toezien dat de vorderingen en verplichtingen van het Land met de vereiste voortvarendheid worden geliquideerd en dat alle gelden en goederen van het Land doelmatig worden beheerd.
  • De Rekenkamer is verplicht aan de Staten, de Raad van Ministers of de betrokken minister(s) alle voorstellen, opmerkingen en bedenkingen mede te delen, welke zij met betrekking tot de ontvangsten en uitgaven, alsmede ter verbetering of vereenvoudiging van het geldelijk beheer van het land nuttig acht. Zij is tevens bevoegd aan de Gouverneur en aan de Staten van Aruba zodanige mededelingen te doen, als zij in het belang van het Land nodig acht en naar aanleiding van die mededelingen overleg te plegen.
 • Archeologisch Museum Aruba (AMA)

  Archeologisch Museum ArubaHet Archeologisch Museum Aruba onderzoekt, documenteert and beheert archeologische artefacten en vindplaatsen van Aruba en informeert zowel het lokale als internationale publiek over dit Amerindiaanse culturele erfgoed van Aruba.

 • Nationaal Archief Aruba (ANA)

  Het Nationaal Archief van Aruba (ANA) is de overheidsinstantie die belast is met het bewaren, verzorgen en conserveren van onze archieven (documenten, foto’s, video’s, cassettes enz) die een historische waarde hebben voor Aruba. Deze archieven worden beschouwd als het ‘nationale geheugen en cultureel erfgoed’ van ons eiland.

  ANA heeft als doel om haar dienstverlening volledig uit te breiden, waar onze nationale-cultureel-historische archieven op een verantwoorde wijze worden bewaard ten dienste van de rechtzoekende en informatiezoekende burgers, onderzoekers en voor de toekomstige generaties die meer willen weten over de historie van Aruba.

  Gbouw Archivo Nacional Aruba (ANA)ANA haar voornaamste taak is het bewaren, verzorgen en conserveren van de archieven zowel bij ANA als bij de andere overheidsinstellingen.

  Tot de taken van ANA behoren onder meer:

  • Administreren van de binnengekomen archieven (zowel overheid als particulier);
  • inspecteren van de bewaarcondities van de archieven in het algemeen;
  • advies geven aan de overheid over de omgang van de archieven van Aruba;
  • ordenen, beschrijven en toegankelijk maken van de archieven voor onderzoek;
  • informatie geven over de archieven die in beheer zijn;
  • onderzoeken verrichten en rapporten schrijven over de bevindingen;
  • het doen van ‘stamboom onderzoeken’ voor degenen die geïnteresseerd zijn in hun familie historie;
  • reproduceren van foto’s, video en overig beeldmateriaal.

  Toekomst visie, ANA wil haar service uitbreiden door o.a.

  • Een centrale bewaarplaats te worden voor de overheidsarchieven;
  • een overheidsdocumentatie centrum worden voor informatie en onderzoek;
  • de mogelijkheid bieden aan particulieren en instanties om de archieven te bewaren;
  • historische belangstelling bij de bevolking stimuleren door:
   • de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de studiezaal voor studie en onderzoek voor volwassenen en studenten;
   • een activiteiten centrum worden, waar cursussen worden gegeven op archiefgebied en historische thema’s/exposities.

  Openingstijden
  Algemeen: maandag – vrijdag van 7.30 a.m. – 12.00 p.m. – 1.00 p.m. – 4.30 p.m.
  Studiezaal: maandag –vrijdag van 8.00 a.m. 11.45 a.m. –1.30 p.m. - 4.00 p.m.

 • Aruba Sport Unie (ASU)

  ASU staat voor ‘Aruba Sport Unie’ en is gesticht op 23 december 1941. ASU is de moederbond van 25 Arubaanse sportbonden. Om als organisatie lid van de ASU te kunnen worden dient de betreffende organisatie een rechtspersoon te zijn en mag er geen ASU-lid bestaan die de sporttak in de ASU al vertegenwoordigt.

  ASU beheert twee eigen sportfaciliteiten, het Joe Laveist Sport Park te San Nicolas en het Centro Deportivo Betico Croes te Santa Cruz.

  Het Joe Laveist Sport Park is een multifunctioneel park waar het mogelijk is om honkbal, voetbal, volleybal, basketbal en atletiek te bedrijven. Het park wordt eveneens gebruikt voor concerten. Het park (of een gedeelte van het park) kan verhuurd worden voor bovengenoemde activiteiten. Om het park te huren kunt u contact opnemen met het ASU-kantoor.

  Het Centro Deportivo Betico Croes is volledig voorzien van airconditioning en wordt gebruikt voor zaal- en vechtsporten. Huur van deze sporthal is afhankelijk van het aantal beheerders dat nodig is bij de geplande activiteit. Voor meer informatie over het Centro Deportivo Betico Croes kunt u zich eveneens wenden tot het ASU-kantoor.

 • Arubaanse Muziekschool Rufo Wever (AMRW)

  De Stichting Arubaanse Muziekschool, opgericht in 1953, heeft als doel het bevorderen van de toonkunst en alle aanverwante kunsten in het algemeen, en het verzorgen van onderricht in deze kunsten in het bijzonder. De muziekschool draagt vanaf 10 september 1998 de naam Scol di Musica Rufo Wever en heeft als missie het leveren van haar bijdrage aan een optimale muzikale vorming op Aruba.

  In de visies van de muziekschool wordt er volop aandacht geschonken aan de muzikale ontwikkeling van de studenten, zowel op klassiek- als populair gebied, zodat zij kunnen deelnemen aan sociale en culturele evenementen op Aruba.
  Er worden lessen gegeven op het gebied van o.a. piano, klassieke- en elektrische gitaar, basgitaar, percussie, cuarta, viool, trompet, blokfluit, zang en AMV (Algemene Muzikale Vorming). De lessen worden gegeven in Oranjestad, San Nicolas en Santa Cruz.

 • Bureau Interne Diensten (BID)

  Bureau Interne DienstenBureau Interne Diensten is, zoals de naam al aangeeft, een departement dat hoofdzakelijk dienstverlening aanbiedt aan de overige overheidsdiensten. De primaire taak van het Bureau Interne Diensten is het verzorgen van de postregistratie en archiefbeheer voor de regering. Het Bureau Interne Diensten is eveneens de officiële instantie binnen de overheid waar alle correspondentie gericht aan de ministers aangeboden moeten worden ter registratie. Uitgaande brieven, Landsbesluiten, Ministeriële Beschikkingen, contracten moeten ook door BID verzonden worden.

  Gebouw Bureau Interne DienstenHet Bureau heeft voor zichzelf de volgende doelstellingen gedefinieerd:

  • Het professionaliseren van de dienstverlening met meer nadruk op klantgerichtheid en klantvriendelijkheid;
  • het implementeren en algemeen functioneel beheren van een Centraal geautomatiseerd Postregistratie Systeem DECOS Document Web Editie voor de overheid;
  • het beleid vaststellen van de documentaire informatieverzorging en archief bij alle andere diensten;
  • het optimaliseren van postverkeer en dienstverlening tussen diensten en het Bureau Interne Diensten door gebruik te maken van de centrale bode dienst en de centrale inkoop bureau.
 • Bureau Rampenbestrijding (BRB)

  Hieronder volgt een overzicht van de missie, de visie, het doel en de taken van het Bureau Rampenbestrijding:

  • Het Bureau heeft de missie om een optimaal beleid op het gebied van de crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsorganisatie te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen ter waarborging van de algemene veiligheid van het leven en de gezondheid van de bevolking, het milieu en de economie van Aruba.
  • De visie van het Bureau is dat in de nabije toekomst de crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsorganisatie dermate vergevorderd is, dat er een optimale samenwerking bestaat tussen de verschillende diensten en organisaties en dat de uitwisseling van relevante informatie tussen dezen soepel verloopt.
  • Het bureau stelt zich ten doel om de kwaliteit van de rampenbestrijding op Aruba te bevorderen middels de in de wetgeving gestelde taken, teneinde een weerbare, zelfbewuste en daardoor veiliger samenleving te bewerkstelligen, waarin een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

  Taken/bevoegdheden:

  • Ondersteuning verlenen aan de minister van Algemene Zaken van de bij de uitvoering bij of krachtens de Calamiteitenverordening aan hem toekomende taken;
  • Adviseren van de Regering in het algemeen en de minister van Algemene Zaken in het bijzonder, al dan niet in samenspraak met andere instanties inzake crisisbeheersing en rampenbestrijding
  • Voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding en zorgdragen voor het crisisplan, rampenplan en voor beheersings-en bestrijdingsplannen
  • Operationeel voorbereiden van verbindings- en logistieke plannen en het voorbereiden van en het laten nemen, door de daartoe bevoegde instanties, van maatregelen gericht op het voorkomen van crises en rampen;
  • Voorbereiden en uitvoeren van opleidingen en oefeningen en zorgdragen voor evaluaties van deze oefeningen en trainingen
  • Voorbereiden en instandhouden van infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de crisisbeheersings- en rampenbestrijdings-staf, zoals materieel, uitrusting, beschermd onderkomen, communicatiemiddelen;
  • Zorgdragen voor de informatie en voorlichting bij crises en rampen en zorgdragen voor evaluaties na plaats gehad hebbende rampen en crises;
  • Toetsen van bestaande en nieuw ontwikkelde beheersings- en bestrijdingsplannen t.a.v. crises en rampen aan de relevante verordeningen, besluiten, regelingen en/of beschikkingen en de nodige aanpassingen aanbrengen. 
 • Bureau Sostenemi (BSO)

  Bureau SostenemiBureau Sostenemi zal, als centraal advies-, meld- en coördinatiepunt inzake kindermishandeling, in samenwerking met de bestaande instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de bestrijding van kindermishandeling, een zo effectief mogelijke aanpak van de kindermishandeling organiseren gericht op kwaliteitsverbetering van informatie- en zorgaanbod. Sostenemi heeft hiertoe een aantal kerntaken gedefinieerd:

  • Hulpverlening;
  • Advisering en voorlichting;
  • Bewustmaking van de bevolking met betrekking tot kindermishandeling;
  • Preventie;
  • Beleidsadvisering.

  Het Bureau Sostenemi heeft als taak om, ten bate van de minderjarige op Aruba, de samenleving te stimuleren en te ondersteunen bij vermoedens of meldingen van kindermishandeling. Hieraan ten grondslag ligt de opvatting dat de signalering en aanpak van kindermishandeling, misbruik en verwaarlozing een gezamenlijke verantwoordelijkheid is binnen onze samenleving. Dit houdt in dat een ieder (beroepskracht, familielid, buurvrouw, kennis of omstander) die zich geconfronteerd ziet met signalen die wijzen op mishandeling van een minderjarige kan bellen om advies en daarmee ook, binnen de eigen mogelijkheden en in het belang van de minderjarige handelend moet kunnen optreden.

 • Bureau Voorlichting (BUVO)

  De visie, de missie, het doel en de taken van het Bureau Voorlichting zijn als volgt:

  Visie

  De visie van het Bureau Voorlichting luidt als volgt:

  “De overheidsvoorlichting/communicatie als onderdeel van het beleid opdat de communicatie tussen overheid en burger open en transparant zal zijn”.  


  Missie

  De missie van het Bureau Voorlichting is verwoordt als volgt:

  Bevorderen van samenwerking tussen alle uitvoerders van overheidsvoorlichting/communicatie voor een eendrachtige informatieverstrekking naar buiten toe ter garanderen van efficiency en effectiviteit”.

  Doelstelling

  Bureau Voorlichting heeft als voornaamste doelstelling:

  "Het bevorderen van een transparante relatie tussen overheid en publiek (burger, belangengroepen, bedrijfsleven) en onderling de overheidsdiensten door het vergaren en verstrekken van zowel voorlichting als communicatie over het overheidsbeleid". 

  Taakstelling (kerntaken)

  Het bureau streeft naar de verwezenlijking van haar doelstelling door middel van het uitvoeren van tenminste de volgende hoofdtaken:
  • het opstellen en verzorgen van voorlichtingsmateriaal (zoals advertenties, televisie- en radiospot) ten behoeve van het publiek of speciale doelgroepen via de lokale media;
  • het coördineren van voorlichtingscampagnes met overige overheidsdiensten;
  • het onderhouden van contacten met de buitenlandse pers en hen tevens begeleiden op het eiland in samenwerking met andere overheidsinstanties;
  • het verrichten van onderzoeken ten behoeve van het voorlichting/communicatie beleid van de overheid;
  • het compileren van een (digitaal) audiovisueel/fotoarchief ten behoeve van de overheidsdiensten, ministers en eventueel het Kabinet van de Gouverneur;
  • het adviseren van derden omtrent protocol zaken; het organiseren van persconferenties;
  • het adviseren van het juiste communicatiemiddel aan overheidsdiensten en ministers in het kader van de doelmatigheid en financiële beschikbare middelen;
  • het vertalen en corrigeren van de taal Papiamento bij het concipiëren van advertenties met betrekking tot voorlichting;
  • het mede uitvoeren van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur;
  • in samenwerking met Directie Informatievoorziening en Automatisering (DIA) het beheren van het overheidswebsite- het voorbereiden, ontwikkelen en vervaardigen alsmede onderhouden van websitemateriaal, alsmede het publiceren ervan.

 • Stichting Schouwburg Aruba (CDC)

  Logo Cas di CulturaCas di Cultura (CdC) is de nationale schouwburg en cultureel centrum van Aruba. Deze wordt door de Stichting Schouwburg Aruba (SSA) beheerd, een non-profit organisatie. In 1956 werd de SSA opgericht met als doel, het stichten en in stand houden van een gebouw, waarin het culturele leven in de Arubaanse gemeenschap kon worden ontwikkeld en bevorderd. Het gebouw “Cultureel Centrum” werd officieel geopend in 1958. Later is de naam veranderd in “Cas di Cultura”.
  De overheid van Aruba ondersteunt de SSA deels met een salarissubsidie vanaf het jaar 2000. De volledige exploitatie komt ten laste van CdC.
  Door middel van de zaalhuur maar ook door eigen programmering vinden bij CdC uiteenlopende activiteiten en voorstellingen plaats in alle kunstdisciplines. Ook zijn er activiteiten die van sociaal-maatschappelijk belang zijn en eveneens wordt CdC door derden gebruikt voor commerciële doeleinden. In het gebouw huizen ook Stichting Arubaanse Muziekschool (Scol di Musica Rufo Wever), het cultuurfonds UNOCA en Dansschool Diana Antonette (Skol di Baile Diana Antonette).
  Cas di Cultura bevindt zich vanuit het vliegveld richting de stad, bij de rotonde van Las Americas aan de Vondellaan 2 te Oranjestad en is voor al uw vragen te bereiken op (297) 582-1010.

 • Centrale Accountantsdienst (CAD)

  Visie/Missie

  Wij zijn bekwame en integere professionals die objectief en onpartijdig het algemeen belang dienen door assurance te verschaffen. Wij voeren deze missie met zorgvuldigheid en deskundigheid uit ten dienste van de overheid en de gemeenschap.

  De kernwaarden die ons drijven zijn:

  • Integriteit - Wij zijn eerlijk en oprecht.
  • Teamverband - Wij werken samen om zowel gezamenlijke als individuele doelstellingen te realiseren.
  • Passie - Wij streven ernaar om onszelf steeds te overtreffen.
  • Proactiviteit - Wij zijn anticiperend en oplossingsgericht ingesteld.

  Motto
  Profesionalnan integro y imparcial

  De Centrale Accountantsdienst (CAD) is de interne accountantsdienst van het Land Aruba. De CAD is onderdeel van het Ministerie van  Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie .

  De CAD controleert de jaarrekening van het Land en voorziet deze van een accountantsverklaring. De jaarrekening van het Land is een belangrijk document want hiermee legt de regering verantwoording af aan de Staten over het gevoerde financieel beheer. Naast de controle van de ministeries is de CAD belast met de controle van landsbedrijven en van bepaalde met het Land verbonden rechtspersonen.

  Om tot een accountantsverklaring te komen onderzoekt de CAD de financiële administraties die door de overheidsdiensten worden gevoerd. Als interne accountantsdienst heeft de CAD ruime kennis van de organisatie en van de bedrijfsprocessen van de ministeries, diensten en directies. De CAD adviseert daarom over de beheersing van risico’s op het gebied van:

  • Betrouwbaarheid van financiële en operationele informatievoorziening.
  • Effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen.
  • Beveiliging van bezittingen.
  • Naleving van wet- en regelgeving en contracten.

  De onderzoeken van de CAD worden normaliter op eigen initiatief uitgevoerd. De onderzoeksobjecten worden gekozen op basis van risico-inschatting en het financieel belang. Daarnaast worden onderzoeken uitgevoerd op verzoek van ministers en het management van diensten.

  Van elk onderzoek wordt door de CAD een rapport uitgebracht aan de verantwoordelijke ministers. Tevens ontvangen het management van betrokken diensten en de Algemene Rekenkamer een exemplaar van het rapport.

 • Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba)

  Visie

  De visie van CEDE Aruba is als volgt:

  CEDE Aruba is een permanent autonoom Fonds, gericht op de versterking van de civiele gemeenschap binnen een evenwichtige maatschappij.  Zij fungeert als een duurzame brug tussen het Particulier Initiatief, een sterke, pro-actieve en op elkaar afgestemde N.G.O. gemeenschap enerzijds en de aandragers van lokale en internationale middelen anderzijds.
  Zij is het grootste en belangrijkste Arubaans Fonds, dat op professionele wijze de noden in de samenleving onderkent en oplossingen op een creatieve wijze realiseert. CEDE Aruba staat bekend als een betrouwbare organisatie waar iedereen zonder drempelvrees bij kan aankloppen voor raad en hulp op het gebied van sociale- en educatieve duurzame ontwikkeling.

  Missie

  Het samenbrengen van mensen en middelen voor duurzame ontwikkeling.

  Als organisatie bundelt en wendt zij die energieën en bronnen aan die noodzakelijk geacht worden voor de sociaaleducatieve ontwikkeling van de Arubaanse gemeenschap en de versterking van het Particulier Initiatief in de strijd tegen de sociaaleconomische en maatschappelijke problemen.

  Getracht wordt steeds de weerbaarheid en het zelfvertrouwen te bevorderen van de Arubaanse burger in het algemeen en dat van de zwakten in de samenleving in het bijzonder.

  Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. De term is een begrip geworden na de conferentie van de Verenigde Naties (VN) over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro. De lidstaten hebben daar afgesproken te streven naar duurzame ontwikkeling.

  Doelstelling

  • Het verstrekken van fondsen, zowel (1) direct door CEDE Aruba zelf, als (2) indirect door als intermediair op te treden voor andere  fondsen, in het bijzonder de Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het Koninkrijk.
  • Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan locale organisaties inzake (1) het indienen van projecten, (2) het ontwikkelen, begeleiden en evalueren van projecten, (3) het verkennen van financieringsmogelijkheden voor nieuwe initiatieven, (4) het verhogen van de effectiviteit van de eigen organisatie.
  • Het bevorderen van samenwerking op alle niveaus; micro-, meso en macroniveau.
  • Het signaleren van hiaten in de welzijnssector van Aruba en het fungeren als katalysator bij het initiëren en het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen en programma’s in de samenleving, altijd in samenspraak met de relevante NGO-sectoren. In het verlengde van deze lijn ligt het toetsen van draagvlak voor nieuwe initiatieven en het bevorderen van de uitvoering daarvan door het NGO-veld zelf.
  • Het fungeren als gesprekspartner naar de Arubaanse en Nederlandse overheid toe, als wel naar donorinstanties in binnen-en buitenland.
  • Het stimuleren van onderzoek op sociaal, educatief en recreatief terrein.
 • Bureau Vrouwenzaken (CEDEHM)

  Centro pa Desaroyo di Hende MuherCentro pa Desaroyo di Hende Muher (CEDEHM -Bureau Vrouwenzaken) werd bij het ministerraad besluit van 27 augustus 2010 in het leven geroepen. Het is een aparte dienst die direct onder de Minister van Onderwijs en Gezin ressorteert.

  Doel
  CEDEHM stelt zich ten doel om vanuit de achterstandpositie van vrouwen in de samenleving zich op relevante (beleids) terreinen onderzoekend, initiërend, agenda bepalend en voorwaardenscheppend op te stellen.

  Het bureau fungeert als aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties en als spreekbuis van in het bijzonder de Arubaanse vrouw.

  Uitgangspunt:
  De emancipatie van de vrouw, gendergelijkheid en gendermainstreaming als enkele van de belangrijkste pilaren voor één duurzame ontwikkeling van de samenleving.

  Taakstelling:
  Het bureau heeft tot taak de regering van advies te dienen over alle belangrijke onderwerpen die de positie van de vrouw in de Arubaanse samenleving raken.

  Het bureau brengt haar adviezen uit op daartoe strekkend verzoek van één of meer ministers.

  Het bureau kan eveneens uit eigen beweging de regering van advies dienen over eerder genoemde onderwerpen, daaraan aanverwante gebieden of aangelegenheden die deze indirect raken.

  CEDEHM onderschrijft de algemene emancipatie gedachten die omschreven kan worden als het bevorderen van gelijke rechten, gelijke kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de Arubaanse samenleving voor vrouwen en mannen waaronder begrepen:

  • Het realiseren van gelijke rechten, gelijke kansen en vrijheden voor ieder ongeacht sekse;
  • het scheppen van de juiste economische, culturele en sociale voorwaarden, waarin ieder de mogelijkheid heeft om economisch onafhankelijk te zijn/te worden;
  • het verbeteren van de positie van vrouwen in het publieke en privé domein.
 • Coördinatiebureau Overheidssubsidie (CBOS)

  Doel- en taakstelling van het Coördinatiebureau Overheidssubsidie

  Naar aanleiding van het nieuwe subsidiebeleid heeft de minister van Financiën en Overheidsorganisatie het Coördinatiebureau Overheidssubsidie (CBOS) ingesteld.

  Coördinatiebureau Overheidssubsidie (CBOS) heeft als doelstelling het nieuw subsidiestelsel, namelijk het outputgerichte subsidie, te bewerkstelligen en voor de continuïteit hiervan zorg te dragen. Daarnaast ondersteunt het CBOS de zoektocht naar en de inzet om andere financieringsbronnen.

  Het CBOS streeft naar de verwezenlijking van haar doelstelling door het uitvoeren van onder andere de volgende hoofdtaken:

  • het adviseren en ondersteunen van de ministeries, beleidsdirecties en instellingen van het algemeen outputsubsidiebeleid;
  • het (mede) ontwikkelen, initiëren, vaststellen, monitoren en evalueren van de outputgerichte normfinanciering;
  • het gereedmaken van de bijbehorende landsbesluiten om subsidie te verstrekken.

  Voor meer informatie over het nieuwe subsidiebeleid kunt u het Handboek Overheidssubsidies Aruba 2016-2017 raadplegen.

 • Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS)

  De Directie Beleid, Toelating en Integratie Vreemdelingen, Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS), is vanaf 1 juli 2006 de organisatie op Aruba belast met het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid van de Arubaanse overheid.
  Dat houdt in dat de DIMAS alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die op Aruba willen verblijven. Het kan gaan om mensen die niet op Aruba zijn geboren en die tijdelijk of voorgoed op Aruba willen werken en wonen. Maar bijvoorbeeld ook buitenlandse studenten of stagiaires die hier hun studie willen volgen of hun stage op Aruba willen lopen.

  De DIMAS is een uitvoeringsorganisatie en voert het vreemdelingenbeleid uit namens het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu.

  Visie

  • Het optreden als regisseur voor een duurzaam verbeterde vreemdelingenadministratie;
  • het betrekken van de Ketenpartners bij de afstemming van het vreemdelingenbeleid en de uitvoering ervan;
  • het zorgdragen voor een continue kwaliteitsverbetering van de organisatie en het personeel.

  Missie

  • Het realiseren van een integer en duurzaam vreemdelingenbeleid

  De DIMAS heeft als hoofddoelstelling: "het uitvoeren van taken op het terrein van vreemdelingen waarbij wordt toegezien op een betere integratie, een restrictief toelatingsbeleid, het naleven van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU), een effectief terugkeerbeleid, een integraal asiel-, migratie- en vreemdelingenbeleid en de aanpak van illegaliteit".

  De kerntaken van de DIMAS zijn:

  • Het behandelen van aanvragen om toelating en verblijf, al dan niet om te werken.
  • de vestrekking van tijdelijke verblijfsvergunningen of verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd;
  • de verstrekking van verklaringen van niet-toelatingsplichtigheid en toelating van rechtswege;
  • het uitgeven van garantieverklaringen m.b.t. de verstrekking en verlening van visa door ambassades en consulaten in het buitenland;
  • de controle op het legaal (lang) verblijf van vreemdelingen;
  • het doen van onderzoek bij aanvragen van onder andere inwonende dienstbodes;
  • de controle op het kort verblijf van vreemdelingen, waaronder toeristen;
  • de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden op het terrein van het naturalisatiebeleid, voor zover die tot het takenpakket van het land Aruba behoren;
  • het voeren van een integraal vreemdelingenbeleid, m.a.w. een effectief integratie-, terugkeer- en toelatingsbeleid.
 • Departamento di Recurso Humano (DRH)

  De kerntaak van de DRH:

  • Is het ontwikkelen en uitvoeren van het personeels- en organisatiebeleid van de Arubaanse overheid.

  De missie van DRH is:

  • middels de ontwikkeling en uitvoering van een effectief en efficiënt P&O beleid bijdragen tot een optimaal functionerende openbare bestuursorganisatie, die in staat is om diensten en producten van kwalitatief hoog niveau te leveren aan de Arubaanse gemeenschap.

  Naast de missie is tevens de visie geformuleerd:

  • De visie van DRH is het op zo kort mogelijke termijn omvormen van DRH tot een optimaal functionerende organisatie, die gekenmerkt wordt door een participatief management, capabele en gemotiveerde medewerkers, alsook een hoge mate van innovatiegerichtheid, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid.

  De voornaamste doelstellingen van de DRH luiden als volgt:

  • Bijdragen tot een effectief en efficiënt functionerende overheidsorganisatie;
  • bijdragen tot het professionaliseren van de overheidsorganisatie doormiddel van het voeren van een gericht beleid ten aanzien van opleiding,vorming en training (integraal OVT beleid);
  • bijdragen tot een verhoging van de motivatie en productiviteit binnen de overheidsorganisatie;
  • zorgdragen voor een optimale kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting van de overheidsorganisatie;
  • zorgdragen voor de uniforme en consistente toepassing van rechtspositionele regelingen en beleidsrichtlijnen;
  • het op continue basis moderniseren van het P&O beleid;
  • het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de DRH;
  • bijdragen tot een verbetering van de kwaliteit van de interne en externe dienstverlening van de overheidsorganisatie;
  • bijdragen tot betere management- en verantwoordingsinformatie op P&O gebied.
 • Directie Luchtvaart Aruba (DLA)

  Department of Civil AviationAruba behoort samen met Nederland en de Nederlandse Antillen tot het Koninkrijk der Nederlanden, en deelt daarom in het gezamenlijke ICAO lidmaatschap van het Koninkrijk der Nederlanden.
  In 1986 verkreeg Aruba de Status Aparte binnen het Koninkrijk en werd de Directie Luchtvaart van Aruba opgericht.

  Allereerst werden de luchtvaartwetten van de Nederlandse Antillen overgenomen en geamendeerd en gesynchroniseerd met de Nederlandse luchtvaartwetten.
  In 1995 werden er grote veranderingen in de regelgeving doorgevoerd om aan het niveau van de nieuwe Europese Joint Aviation Requirements te voldoen (JAR-OPS, JAR-FCL, etc).
  Door hieraan te voldoen verkreeg Aruba hoge scores in de US DOT (FAA) audit wat resulteerde in een IASA-categorie 1 notering!

  Deze uitgebreide inspanningen hebben voor een gedegen veiligheids-cultuur bij de diverse luchtvaartinstanties op Aruba gezorgd. De luchtvaartautoriteiten en de locale luchtvaartindustrie hebben zich gericht op het bereiken van en werken met de hoogste standaarden.
  Er is veel tijd besteed en onderzoek gedaan, met inachtneming van de grootte van het eiland en de veranderende eisen, om aan deze hoge eisen te voldoen alsmede aan de continue promotie van de luchtvaartindustrie van Aruba.
  Een voorbeeld hiervan is het aangaan van overeenkomsten met andere Burger Luchtvaart Autoriteiten om expertise te delen.

 • Departmento di Progreso Laboral (DPL)

  Departamento di Progreso LaboralHieronder volgt een overzicht van de visie, de missie, de doelstelling en de taken van de Departamento di Progreso Laboral

  Visie
  Een professionele partner in de bevordering van een duurzame arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking in nauwe samenwerking met publieke en private partijen in de gehele arbeidsmarktketen ter realisatie van een toekomstbestendig Aruba.

  Missie
  Het activeren en begeleiden van werkzoekenden op de Arubaanse arbeidsmarkt door middel van arbeidsbemiddeling

  Taken:

  Job Center
  De afdeling Job Center (JC) is belast met de feitelijke uitvoering van arbeidsbemiddeling. Een werkgever die een vacature heeft binnen zijn bedrijf kan hiervan bij de JC een melding doen. De JC zal trachten geschikte kandidaten te vinden om deze vacature te vervullen. Ook werkzoekenden kunnen de JC verzoeken voor hen te bemiddelen om zodoende een (andere) baan te kunnen krijgen.
  De bemiddeling van JC bestaat uit het bemiddelen voor werkgevers, werkzoekenden en moeilijk of niet bemiddelbare “werkzoekenden”.

  Manpowerplanning
  De afdeling Manpowerplanning is belast met het bijhouden en registreren van mankrachtinformatie van lokale bedrijven. Middels hun manpowerplanning geven bedrijven aan wat hun verwachte personeelsbehoefte voor het komende jaar zal zijn.

  Toelating
  Krachtens de Landsverordening Toelating en Uitzetting is de Minister van Integratie belast met het beleid inzake het toekennen en afwijzen van verblijfsvergunning al dan niet met toestemming om te werken.


   

 • Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB-Paspoort op afspraak)

  Openingstijden
  Maandag tot en met vrijdag
  07.45-11.30
  13.15-15.30
  Woensdagmiddag gesloten voor publiek

 • Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB)

  Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB)

  Doel- en taakstelling van de DBSB

  StadhuisRegisters van de burgerlijke stand en de basisadministratie persoonsgegevens beogen betrouwbare gegevens te bevatten die als bron en grondslag moeten dienen voor de informatievoorziening over personen. Alle instanties met een overheidsfunctie zijn in principe verplicht om gegevens over personen die zij voor de uitvoering van hun taak nodig hebben, aan de basisadministratie persoonsgegevens te ontlenen. Het gebruik van gegevens uit de basisadministratie heeft tot gevolg, dat binnen alle instanties met dezelfde, betrouwbare, persoonsgegevens wordt gewerkt. Het BBSB dient ervoor zorg te dragen dat de gegevens in haar bestand juist, volledig en actueel zijn.

  Op grond hiervan luidt de doelstelling van de DBSB:

  De DBSB is verantwoordelijk voor:

  • De zorg voor een deugdelijke persoonsregistratie en persoonsinformatievoorziening ten behoeve van de overheid, semi-overheidsinstanties en de burger;
  • Het in aktes vastleggen van gebeurtenissen (rechtshandelingen / rechtsfeiten), die de burgerlijke staat van personen betreffen en hebben plaatsgevonden in Aruba;
  • Het gebruik van de registers voor een efficiënte verstrekking van kwalitatief hoog-waardige persoonsgegevens en het vervaardigen en afgeven van een verscheidenheid aan documenten;
  • Het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van periodiek voorkomende verkiezingen voor de Staten evenals referenda, welke politiek uitermate gevoelige processen zijn;

  De DBSB is een dienstverlenende overheidsorganisatie en is als zodanig voornamelijk productgericht werkzaam. De producten van de DBSB kunnen worden onderscheiden in:

  • complexe producten die tot stand komen na een relatief lange procedure, waarbij ruimere interpretatie mogelijk en veelal noodzakelijk is (zoals aktes van de burgerlijke stand en een persoonslijst);
  • standaardproducten die snel tot stand kunnen komen door middel van het uitvoeren van een standaardprocedure. Voorbeelden van standaardproducten zijn een paspoort en een uittreksel uit het bevolkingsregister.

  Nagenoeg alle processen bij de DBSB leiden tot het leveren van een product. Daarbij is steeds sprake van verwerking van gegevens.

  De taken van de DBSB omvatten onder andere:

  • het behandelen van aangiften van geboorten, erkenningen en overlijden;
  • het behandelen van huwelijkszaken en registratie van echtscheidingszaken;
  • het voltrekken van huwelijken;
  • het verrichten van mutaties in het bevolkingsregister;
  • het tot stand brengen en beheren van persoonslijsten;
  • het toepassen van IPR-aangelegenheden (Internationaal privaatrecht);
  • het verschaffen van inlichtingen uit het bevolkingsregister;
  • de afgifte van paspoorten, identiteitsbewijzen en uittreksels;
  • het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van Statenverkiezingen en eventuele referenda;
  • het ontwikkelen van wet- en regelgeving op het gebied van specifieke burgerzaken en vraagstukken.
  • het ontwikkelen van beleidsuitgangspunten en beleid op het gebied van specifieke burgerzaken vraagstukken.

  Openingstijden
  Maandag tot en met vrijdag
  07.45-11.30
  13.15-15.30
  Woensdagmiddag gesloten voor publiek

 • Dienst Huur- en Consumentenzaken (DHC)

  Gebouw Dienst Huur- en ConsumentenbeschermingDe doelstelling van de Dienst Huur- en Consumentenzaken is het bevorderen van een evenwichtig beleid op het gebied van de huur- en consumentenzaken. Dienst Huur- en consumentenbescherming tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van het uitvoeren van tenminste de navolgende taken, zoals beschreven in haar landsbesluit:

  • het opstellen van beleidsadviezen ten behoeve van de Minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu  betreffende alle aangelegenheden, verband houdende met de huur- en consumentenbescherming, inclusief het doen van voorstellen tot wijziging van de bestaande regelgeving dan wel tot het scheppen van nieuwe regelgeving terzake;
  • het adviseren en het administratief ondersteunen van de Huurcommissie bij de uitvoering van de aan haar opgedragen taken ingevolge de Huurcommissieverordening;
  • het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van de Huurcommissieverordening en andere verordeningen, die de consumentenbescherming ten doel hebben middels speciaal daartoe door het bevoegde gezag aangewezen ambtenaren;
  • het adviseren en het administratief ondersteunen van door de desbetreffende Minister, danwel de Overheid aan te wijzen organisaties, die ten doel hebben het bevorderen van de huur- en consumentenbescherming.

  Gebouw Dienst Huur- en Consumentenbescherming

 • Dienst Technische Inspecties (DTI)

  Het doel van de Dienst Technische Inspecties is het bevorderen van de veiligheid (van de arbeid, van werktuigen, toestellen, installaties, en motorrijtuigen) in de ruimste zin des woord, het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden van de werknemers in bedrijven en het onderzoeken van onveilige situaties en ongevallen, het beschermen van de burgers tegen het gebruik van onjuiste maten, gewichten en weeg- en meetwerktuigen het beschermen van arbeiders, burgers en omgeving tegen het onveilige gebruik van stoomketels en drukvaten en het beschermen van de burgers tegen onveilige aanleg van elektrische installaties en gasinstallaties. Daarnaast is de dienst nauw en actief betrokken bij het milieutechnische beleid van het land Aruba.

  De Dienst Technische Inspecties heeft zichzelf het uitvoeren van onder andere de volgende taken tot doel gesteld:

  • DTI is verantwoordelijk voor de controle op de Elektronconcessie
  • DTI is verantwoordelijk voor elektro keuringen
  • DTI levert ijk- en stoomwezen diensten
  • Er worden door DTI veiligheidsinspecties uitgevoerd
  • Het uitvoeren van voertuig keuringen
  • Het doen van technische metingen
  • DTI is betrokken Chemische- en Radioactieve stoffen
  • Algemene Zaken
 • Directie Arbeid en Onderzoek (DAO)

  De visie, missie en strategie van de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) zijn de basis om te komen tot een organisatie gericht op een effectieve beleidsontwikkeling en – uitvoering.

  Visie van DAO

  De visie luidt als volgt:

  Het bevorderen van een evenwichtige, kwalitatieve en participerende arbeidsmarkt is noodzakelijk om de toekomst van Aruba met vertrouwen tegemoet te zien.

  Missie

  De missie van DAO kan als volgt worden omschreven:
  DAO dient toonaangevend en de belangrijkste regisseur te worden voor het bevorderen van een evenwichtige, kwalitatieve en participerende Arubaanse arbeidsmarkt. Daarvoor zal haar beleid onderbouwd, samenhangend en effectief moeten zijn.
  De belangrijkste actoren op de Arubaanse arbeidsmarkt worden betrokken bij de afstemming over beleidsvorming en –uitvoering waarbij naar draagvlak en samenwerking wordt gestreefd.
  DAO werkt aan constante kwaliteitsverbetering van de gehele organisatie en het personeel.

  Strategie

  Het Bureau Arbeidsmarktonderzoek en de beleidsafdeling werken vanuit de eigen verantwoordelijkheid intensief samen om effectief beleid te ontwikkelen.
  De uitvoeringsorganisaties dragen zorg en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het beleid.
  Relevante beleidsadviezen worden besproken met de uitvoeringsorganisaties van DAO en na vaststelling uitgevoerd.
  Al het beleid waarover de DAO de regie heeft, wordt indien nodig gemonitord op vooraf afgesproken doelen. Daarnaast vinden regelmatig beleidsevaluaties plaats.

  De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) ressorteert onder de Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid. De DAO heeft tot hoofddoelstelling het bevorderen van een evenwichtige arbeidsmarkt op Aruba. In het kader hiervan adviseert de directie met betrekking tot vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt. De directie draagt zorg voor de beleidsontwikkeling en –uitvoering, onder meer middels onderzoek naar de bewegingen op de arbeidsmarkt, superviseren en aansturing van de zich voordoende trends en ontwikkelingen, en het afstemmen hiervan op de behoefte aan arbeidskrachten. De directie is daarbij inhoudelijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen en formuleren van strategie en visie op het betreffende beleidsterrein.

  De directie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Directie en stafafdelingen
  • Bureau Arbeidsmarktonderzoek
  • Bureau Arbeidsinspectie
  • Bureau Arbeidsgeschillen

  Kerntaken 

  De kerntaken van de DAO zijn:

  • Het bevorderen van een evenwichtige arbeidsmarkt voor het Land Aruba;
  • Het adviseren van de overheid m.b.t. vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt;
  • Het houden van toezicht op de naleving van de Arubaanse arbeidswetgeving.

  Doelstellingen

  De DAO streeft naar de volgende doelstellingen:

  • Het verhogen van de arbeidsparticipatiegraad en arbeidsbemiddeling;
  • Het beschermen van de rechtspositie van de werknemers en het bevorderen van hun arbeidsomstandigheden;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van arbeid en opleiding.
 • Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI)

  De Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) ressorteert onder de Minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur (Landsverordening 28 maart 2003 no.33) en is belast met het adviseren van de minister inzake het economisch beleid en het uitvoeren van dit beleid namens de minister. De Directie bestaat uit vijf afdelingen m.n. Implementatie Economisch Beleid, Vestiging van Bedrijven, Buitenlandse Economische Betrekkingen en Investeringsbevordering, Economisch Beleid en Ontwikkelingssamenwerking en de afdeling Facilitaire diensten en Personeelszaken. De directie ontwikkelt, monitor en evalueert het sociaal-economisch beleid t.b.v. een duurzame economische ontwikkeling.

  Visie DEZHI
  De DEZHI ontwikkelt zich tot een top overheidsorganisatie die de overheid, de Arubaanse burger, lokale en internationale bedrijven en instanties op een klantgerichte, effectieve en professionele wijze kwalitatief hoogwaardige dienstverlening biedt, door middel van gedegen beleidsontwikkeling, structurele monitoren en beheer op sociaal-economisch gebied.

  Missie DEZHI
  De DEZHI draagt bij aan een gezonde en duurzame sociaal-economische ontwikkeling van het Land Aruba; zij ondersteunt daartoe de overheid bij het realiseren van een gedegen economisch beleid en beheer. DEZHI is onafhankelijk bij het uitbrengen van adviezen aan de overheid waarmee zij de besluitvorming faciliteert over economische aangelegenheden en de verantwoording van het Land Aruba.

  Strategische doelen:

  • Stimuleren van een duurzame sociaal-economische ontwikkeling door middel van de diversificatie van de economie en consolidatie van de toeristische sector;
  • Verhogen van de kwaliteit van het leven van de inwoners van Aruba door het stimuleren van sociaal-economische activiteiten op het eiland.
  • In stand houden van een gezonde marktwerking ten behoeve van een evenwichtige groei in de economie van het Land Aruba;
  • Het bevorderen van Aruba als handelscentrum voor diensten en goederen in de regio ten behoeve van een duurzame sociaal-economische ontwikkeling op het eiland;
  • Het coördineren van het nationaal strategische planningsproces en het stimuleren van de coördinatie en samenwerking tussen de betrokken instanties.

  Kerntaken:

  • Het analyseren van sociaal-economische vraagstukken, het monitoren en evalueren van het sociaal-economische beleid en het adviseren en ontwikkelen van sociaal-economisch beleid;
  • Het coördineren van het nationaal strategische planningsproces, en het stimuleren van de coördinatie tussen de betrokken instanties;
  • Het adviseren inzake voorbereiding en uitvoering van beleid en projecten (o.a. ontwikkelingssamenwerking) die bijdragen tot de ontwikkeling van de economie;
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten behoeve van het stimuleren van de internationale handel (bevorderen van export van producten en diensten) en de integratie van de Arubaanse economie in de wereldeconomie;
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten behoeve van een aantrekkelijk investeringsklimaat ter bevordering van investeringen op Aruba ten behoeve van een duurzame economische ontwikkeling (lokale en externe investeerders);
  • Het adviseren en stimuleren van een micro-economisch beleid in het kader van het prijzenbeleid (prijzenverordening), marktbeschermingbeleid (mededingingswetgeving) en Landsverordening in-, uit- en doorvoer, consumentenbescherming (consumentenwet), energiebeleid, winkelsluitingbeleid.
  • Het reguleren van de lokale handel door middel van het afgeven van vestigingsvergunningen, het monitoren van bedrijfsvestiging ontwikkelingen en het uitvoeren van controle op de naleving van de vestigingsverordening op Aruba.
 • Directie Financiën (DF)

  Directie Financiën is belast met het adviseren op financieel-economisch terrein en met het houden van toezicht op de overheidsfinanciën namens de minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie . De Directie Financiën heeft onder andere tot taak het beheren van de beleidscyclus, de begrotingscyclus, de vermogenscyclus, de informatievoorziening en de controle.

  De Directie Financiën is verantwoordelijk voor onder andere:

  • Het adviseren ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van het Financieel-economisch Beleid rekening houdend met ‘good governance’;
  • Het opstellen, toezicht houden en adviseren op de totstandkoming en uitvoering van de begrotingen van het Land;
  • Het ondersteunen en leveren van een substantiële bijdrage aan de Ministers en diensten over het jaarlijkse terugkerend proces van de beleids- en begrotingscyclus;
  • Het beheren van de geldstromen namens de Minister van Financiën en Economische Zaken en toezicht houden op de besteding daarvan;
  • De centrale financiële administratie van het Land Aruba;
  • Het beheren van de bestuurlijke/financiële informatievoorziening, zowel op nationaal als internationaal niveau.
  • de controle op naleving van de Comptabiliteitsvoorschriften.

  De relevante (comptabele) wet- en regelgeving die de bevoegdheden en verantwoordelijkheden regelen zijn onder andere beschreven in de Staatsregeling artikel V. 12 (begroting en jaarrekening) en Staatsregeling artikel V. 13 (deugdelijk financieel beheer) en de comptabiliteitsverordening 1989, allen gepubliceerd op deze website.

 • Directie Informatievoorziening en Automatisering (DIA)

  Directie Informatievoorziening en AutomatiseringDe Directie Informatievoorziening en Automatisering (DIA) is verantwoordelijk voor de exploitatie van de informatie en communicatie infrastructuur zoals die binnen de Arubaanse overheid gebruikt wordt. De Arubaanse ICT-infrastructuur is gebaseerd op een aantal 'state-of-the-art' componenten zoals een zeer betrouwbaar netwerk dat vrijwel alle departementen onderling verbindt, communicatie mogelijkheden tussen alle departementen en verschillende computer systemen die de diverse departementen ondersteunen bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden.

  Om dit mogelijk te maken heeft de DIA een aantal talentvolle en gekwalificeerde medewerkers in dienst variërend van computertechnici tot bedrijfskundigen. Bij werving en selectie hanteert DIA strenge criteria om er ook zeker van te zijn dat het kwaliteitsniveau op peil blijft. Alle medewerkers zijn werkzaam vanuit het DIA kantoor te Oranjestad, waar ook de centrale Servicedesk gevestigd is. De computerruimte van de DIA is elders op 't eiland gevestigd.

  Behalve dat DIA zich bezig houdt met het dagelijkse beheer van de in gebruik zijnde netwerken en computersystemen, is zij ook betrokken bij een groot aantal overheidsprojecten dat in meer of mindere mate met ICT te maken hebben. Zo is de DIA onder andere betrokken geweest bij de totstandkoming van deze website.

  DIA is altijd geïnteresseerd om met potentiële toekomstige medewerkers in contact te komen. Mocht er interesse zijn om eens nader kennis te maken, dan kan via bovenstaand e-mail adres contact gezocht worden.

 • Directie Infrastructuur en Planning (DIP)

  Visie
  De Directie Infrastructuur en Planning is een dynamische professionale organisatie die, in teamverband en klantgericht, een beleidsinitierende functie vervult en zorg draagt voor de uitvoering en controle van het tot stand komen beleid, daarbij een regiefunctie voerend, waarbij het afwegen van conflicterende belangen een kerntaak is en het creeren van een breed maatschappelijk draagvlak het streven.

  Missie 
  Het voorzien in de vraag naar grond (water) door een integrale en planmatige ruimtelijke ontwikkeling, ten einde een duurzame en leefbare omgeving te garanderen voor de huidige en toekomstige generaties.

  Doelstellingen:

  • Het ontwikkelen en implementeren van ruimtelijke plannen die een integrale en planmatige ontwikkeling van Aruba mogelijk maken;
  • burgers die nog geen woningbouwpercelen hebben en hier wel om vragen op een transparante, duidelijke en adequate wijze helpen in het oplossen van hun woningbouwdoelstelling;
  • op efficiente wijze nieuwe percelen creeeren voor woningbouw die aansluiten op de vraag van de klanten, waarbij gezorgd wordt voor een evenwichtige 'bezetting' van Aruba. De gerealiseerde woonmogelijkheden dienen op korte termijn tot een planmatig hoogwaardige woon- en leefomgeving te leiden;
  • zorgen voor een optimale benutting van de bestaande infrastructuur binnen reeds ontwikkelde gebieden. Dit met als doel om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het woningbouwvraagstuk en in de verbetering van de woon- en leefkwaliteit;
  • het adequaat en efficient uitvoeren van de administratieve beheerfunctie voor reeds uitgegeven gronden en wateren;
  • het garanderen van de rechtszekerheid en bescherming van burgers, instellingen en bedrijven door naleving van regelgeving te controleren en/of af te dwingen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de leefomgeving gegarandeerd;
  • het op effectieve wijze bijdragen aan de economische, sociale en maatschappelijke ontwikkeling van Aruba door zones te creeeren en in te vullen met economische, maatschappelijke en sociale functies;
  • het proactief zoeken naar alternatieven en oplossingen voor klanten, stakeholders en de verantwoordelijke Minister.

  Openingstijden
  balie
  DIP Sabana Blanco   
   Maandag - vrijdag
  7:45 am - 11:45 am
  1:15 pm -   4:15 pm

 • Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en Markthallen (DLVVM)

  Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en MarkthallenOpeningstijden:

  Open voor publiek:        Maandag t/m  vrijdag      7.00 - 12.00
                                                                                     13.00 - 16.00

                          Openingstijden kassa: Maandag t/m vrijdag      7.30 - 12.00
                                                                                                             13.00 - 15.00 

                          Weekenden, feestdagen en ATV-dagen gesloten voor publiek.

  De Directie Landbouw, Veeteelt, Visserij en Markthallen (DLVV) Santa Rosa is in 1976 in eerste instantie opgericht als een experimenteel station van de overheid. Later kreeg de DLVV het doel om efficiënter gebruik te maken van de financiële en natuurlijke hulpbronnen door de bevordering en ontwikkeling van de landbouw, met bijzondere aandacht voor tuinbouw, veeteelt en visserij. De DLVV is primair een dienstverlenende instelling ter bevordering van de agrarische sector en de visserij. Daarnaast behoort het tot haar taken te zorgen voor behoud en beheer van de natuurlijke omgeving, zowel in zee als op het land. Tot de taken behoren verder het verrichten van onderzoek, het uitvoeren van projecten, het verzorgen van voorlichting en het verzamelen van gegevens met betrekking tot de primaire sector, natuur en milieu.

  Onderzoek:
  Een van de taken van DLVV is het verrichten van onderzoek. Onderzoeken worden uitgevoerd door DLVV zelf dan wel in samenwerking met of onder supervisie van andere overheidsdiensten, dan wel lokale en internationale onderzoeksinstanties. Bijvoorbeeld DIP, DOW en FPNA maar ook de Landbouwuniversiteit van Wageningen, de Radbouduniversiteit en de Toledo Zoo.
  De onderzoeksresultaten kunnen worden toegepast in beleid en gebruikt bij advisering. De verschillende afdelingen van DLVV zijn betrokken bij verschillende onderzoeken. Er zijn projecten die al jarenlang lopen, waardoor specifieke kennis en ervaring wordt opgedaan. Verschillende projecten zijn in het verleden succesvol afgerond.

  1. De onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd zijn: Het opzetten en uitvoeren van proeven met beschermde teelten van groenten en vruchtgroenten onder schaduwdoek
  2. Verbetering van opbrengst in de kleinveehouderij en het voortzetten van kruisingslijnen om te komen tot hybriden met goede gebruikswaarde. De introductie van nieuwe rassen en het verzamelen van prestatiecijfers daarvan.
  3. Voortzetting proeven vleespercentage en voederconversie varkens.
  4. Voortzetting Boa-project: inventarisatie, monitoren en evaluatie van Boa Constrictor. Deelname aan uitvoering van onderzoek naar voorkomen en effect van de Boa constrictor in de natuur. Buitenlandse experts coördineren onderzoek en voeren groot deel van werkzaamheden uit. Het betreft een samenwerkingsproject tussen DLVV, FPNA en VD.
  5. Voorzetting van het meerjarige wetenschappelijke samenwerkingsprogramma met betrekking tot de mariene biodiversiteit van de kustsystemen in samenwerking met de Afdeling Dierecologie en –ecofysiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen onder supervisie van marinebioloog dr. Ivan Nagelkerken. Het betreft een inventarisatie van de visstanden van de zeegrasvelden, mangroves en koraalriffen en hun onderlinge interacties. Het belang van deze biotopen als kraamkamer voor koraalvissen is reeds op Bonaire en Curaçao aangetoond, maar op Aruba is nog niet veel bekend over het gebruik van mangroves en zeegrassen door koraalvissen. Deze biotopen kunnen echter snel in oppervlakte en kwaliteit achteruit gaan, met name door kap voor uitbreiding of aanleg van steigers, pieren, havens en/of industrie. Dit kan sterk negatieve effecten hebben op de gehele visstand van Aruba en daarmee ook op de visserij en het onderwater toerisme.
  6. Voorzetting bij het monitoren van de sternen onder supervisie van dr. Adrian del Nevo, president van de Applied Ecological Solutions Inc. Het betreft bij dit onderzoek een samenwerkingsverband tussen Valero, voorheen Coastal, en de Arubaanse overheid.
  7. Inventarisatie en kartering van de bestaande cactushagen (trankera’s) om te komen tot een monitoringsnetwerk en voorstel voor een beheersstructuur. Dit in samenwerking met DIP, afdeling Beleid. Bij dit onderzoek zullen ook diverse landschapselementen zoals boulders en steenheuvels maar ook landgebruik in kaart worden gebracht. Dit onderzoek werd uitgevoerd door verschillende stagiaires, verbonden aan de HAS Den Bosch.
  8. Het opstellen van een beheersplan voor de rooien. Deze hebben niet alleen een belang bij de afvoer van het overtollige regenwater, maar hebben ook een natuurlijke functie voor de verspreiding van de flora en fauna. Met het oog op de overstromingen de laatste jaren dient er in samenwerking met DOW, welke verantwoordelijk is voor het onderhoud van de rooien, een beheersplan te worden opgesteld waarbij zowel rekening wordt gehouden met waterafvoer, onderhoud en natuurwaarde.
  9. Bouw en plaatsing Fish Attracting Devices, in samenwerking met Dienst LVV Curaçao en Stichting Marcultura. Vissen worden door FAD aangetrokken wat bevorderlijk is voor lokale visserij. 
  10. Herbariumproject: uitbreiding, actualisering en automatisering huidige herbarium. Buitenlandse experts coördineren geheel, voeren groot deel werkzaamheden uit en verzorgen tevens cursus voor eigen medewerkers en van betrokken diensten en organisaties.
 • Directie Natuur en Milieu (DNM)

  De Directie Natuur en Milieu heeft als taak:

  Het voorbereiden, vormgeven, ten uitvoer brengen en evalueren van beleid dat leidt tot een duurzame gezonde leefomgeving voor mens en natuur in Aruba waarbij centraal staat het behouden, beschermen en verbeteren van natuurlijke en milieukwaliteiten.

  De Directie Natuur en Milieu (DNM) is formeel ingesteld per 1 januari 2012 ingevolge landsbesluit 30 november 2012. De DNM is primair een beleidsinstantie en heeft als kerntaken:

  • Beleidvorming;
  • Onderzoek en monitoring;
  • Inspectie.


  De werkvelden van de DNM zijn als volgt:

  • Afval;
  • Biodiversiteit en Ecologie;
  • Gevaarlijke Stoffen;
  • Klimaatverandering en Luchtkwaliteit;
  • Bodemkwaliteit;
  • Waterkwaliteit;
  • Bedrijven.

  De DNM bestaat uit de volgende afdelingen:
   

  • Algemene Ondersteuning,
  • Juridische Ondersteuning
  • Communicatieve Ondersteuning,
  • Beleid,
  • Onderzoek en Monitoring
  • Inspectie.

  De leiding van de DNM berust bij de directeur

  De afdeling Beleid houdt zich bezig met de kerntaken beleidsvorming en het genereren van informatie voor beleidsformulering en -evaluatie.
  De afdeling Onderzoek en Monitoring houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van onderzoek en analyses op het gebied van natuur en milieu. De onderzoeksresultaten zullen worden benut ten behoeve van de voorbereiding en ontwikkeling van natuur- en milieubeleid.
  De afdeling Inspectie houdt zich bezig met opsporing van strafbare feiten vastgelegd in wet- en regelgeving, protocollen, richtlijnen, vergunningen en overeenkomsten. Ook vindt hier de registratie plaats van meldingen over natuur en milieu. Deze afdeling is autonoom voor wat betreft het opstellen van proces-verbalen en doorgeleiden ervan ter sanctionering c.q. vervolging.

  Verder zijn er diverse diensten met de uitvoering van natuur- en milieutaken belast.
  DOW is belast met de zuivering van rioolwater, onderhoud van rooien, stranden, bermen en andere groenvoorzieningen. Voor gevaarlijke stoffen beheert DOW een depot voor ontplofbare stoffen. En Inspectie Geneesmiddelen is verantwoordelijk voor de toezicht op o.a. de invoer van insecticide en biochemische wapens.
  Serlimar is belast met de inzameling huishoudelijk afval en is beheerder van de stortplaatsen Parkietenbos en Gabilan.
  En bij een incident of calamiteit is volgens het Calamiteitenplan de Brandweer de first responder voor milieuzaken en worden de diensten genoemd in het nog vast te stellen deelplan milieu opgeroepen bijstand te leveren.

 • Directie Onderwijs (DO)

  Op dit adres zijn tevens de volgenden afdelingen/secties gevestigd:

  • Afdeling Begeleiding; 
  • Afdeling Informatie en Voorlichting
  • Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving;
  • Afdeling Onderzoek en Statistiek;
  • Afdeling Personeel en Organisatie;
  • Afdeling Planning en Beleid;
  • Afdeling Onderwijsfaciliteiten 
  • Afdeling Onderwijsfinanciën; 
  • Afdeling Onderwijspersoneel.
 • Directie Telecommunicatie Zaken (DTZ)

  Doelstelling van de Directie Telecommunicatiezaken is:

  • Het voorbereiden van, uitvoeren van en toezien op de naleving van wetten en de daaruit voortvloeiende onderliggende regels betrekking hebbende op de telecommunicatie;
  • Het voorbereiden van en uitvoeren van en toezien op een doelmatig frequentiespectrum beheer en het monitoren van het ethergebruik;
  • Het voorbereiden en uitvoeren van het algemene overheidsbeleid op telecommunicatie gebied (algemeen beleid, vergunningen, tarieven, nummeruitgifte);
  • Het coördineren en adviseren inzake internationale telecommunicatie aangelegenheden en met internationale telecommunicatieorganisaties.

  Voorbeelden van communicatie infrastructuren waar DTZ op enigerlei wijze bij betrokken is:

  • Paging netwerken (radio zendinrichting); Dit is een netwerk welke spraak- en alfanumerieke berichten via één richting mogelijk maakt. Berichten worden via telefoonnetwerk naar een ‘paging termina’l gestuurd, welke de berichten omzet in een formaat welke hierna draadloos via een zendinrichting naar een kleine klanten terminal (ontvangstinrichting) worden verzonden.
  • Internet Cafés via de infrastructuur van SETAR. Internet Cafés zijn locaties waar klanten via beschikbare terminals toegang kunnen krijgen tot de Internet. Om het de klanten aantrekkelijk te maken wordt de omgeving vaak als een café ingericht.
  • Gesloten datanetwerken voor eigen bedrijfsvoering. Bedrijven welke een interne veelal wireless dataverbinding tussen hun gebouwen willen opzetten kunnen dit doen.
  • Dit betreft uitsluitend verbinding voor de eigen bedrijfsvoering en mag niet via een derde bedrijf plaatsvinden. Een aansluiting op het openbare telefoonnetwerk mag uitsluitend via SETAR.
  • Internet Telefonie met bijbehorende Calling Cards. De huidige spraakverbindingen geschieden meestal circuit geschakeld. De opmars van de Internet maakt dat spraakverbindingen gebaseerd op het Internet protocol ook mogelijk zijn geworden.
 • Directie Voogdijraad

  Directie Voogdijraad is de kinderbeschermingsinstantie op Aruba en valt onder het Ministerie van Justitie. Onze primaire taak is bescherming van minderjarigen ter bevordering van hun ontwikkeling tot volwassenheid. 
  Directie Voogdijraad is wettelijk bevoegd om kinderbeschermingsmaatregelen in het leven te roepen ter bescherming van de minderjarige. 
  De Voogdijraad komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. Hiertoe wordt onderzoek gedaan naar welke risico en beschermende factoren in het gezin aanwezig zijn, waarbij het belang van het kind centraal staat. Op deze wijze kan de Voogdijraad bepalen of er een kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk is om de veiligheid en ontwikkeling van de minderjarige te waarborgen. Het onderzoek wordt gedaan binnen een multidisciplinair kader waarbij de directe omgeving van de minderjarige wordt onderzocht als instanties en scholen. Als uit onderzoek blijkt dat de fundamentele rechten van de minderjarige in gevaar zijn, zal de Voogdijraad de nodige stappen nemen om de minderjarige te beschermen. De bescherming geschiet op zowel sociaal als financieel gebied.

  Vormen van bescherming: 

  • Uitlokken van een Toevertrouwing
  • Voorlopig Onder Toezicht Stellen
  • Onder Toezicht stellen
  • Ontheffen
  • Ontzetten 

  Directie Voogdijraad is in de wet het adviesorgaan van het Gerecht in zaken waarbij het gaat om minderjarigen. Het betreft voogdijwijzigingszaken, adoptiezaken, afstammingszaken etc. 

  Doel van de organisatie

  “Het waarborgen en beschermen van het fundamentele recht van de minderjarige op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid”. 

  Dienstverlening (activiteiten)

  • Informatie verschaffen aan publiek via de sociale intaker en de financiële intaker.
  • Onderzoek doen bij vermoedens van kindermishandeling, misbruik en verwaarlozing.
  • Crisisinterventie bij acute bedreiging van de ontwikkeling van een minderjarige.
  • Het zorgdragen dat, indien dit dringend en onverwijld noodzakelijk is, ter voorkoming van zedelijke, lichamelijke en geestelijke ondergang de relevante kinderbeschermingsmaatregel wordt uitgelokt.
  • Het zorgdragen voor een minderjarige die krachtens enig wettelijk voorschrift door de Rechter of het Openbare Ministerie aan de Voogdijraad is toevertrouwd.
  • Het adviseren, gevraagd en ongevraagd, van de rechters bij behandeling van familierechtelijke zaken in verband met het toekennen van het gezag, bepalen van hoofdverblijfplaats en omgang van de ouders bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed middels een zittingsvertegenwoordiger.
  • Het verrichten van onderzoeken, op verzoek van de Rechter, naar de milieu- en financiële situatie (gezag, hoofdverblijfplaats, omgang en alimentatie), voogdijvoorzieningen en/of wijziging en adoptieverzoeken, rapporteert en adviseert hierover. 
  • Het fungeren als bijzonder curator over zaken van afstamming van een minderjarige, bij benoeming door het Gerecht in Eerste Aanleg. De Voogdijraad vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige tijdens de behandeling van de zaak op basis van de ingediende akte van uitlating.
  • Alimentatiebemiddeling en het verzoeken van gerechtelijke vaststelling van alimentatie op verzoek van de verzorgende ouder. 
  • Het zorgdragen dat de aan de Voogdijraad uitgekeerde bedrag(en) ten behoeve van onderhoud van een minderjarige worden uitbetaald aan de rechthebbende. 
  • Het zorgdragen voor de voorziening in de gezagsuitoefening van een minderjarige bij het ken-baar worden dat een minderjarige niet onder het wettelijk vereiste gezag staat of dat dit gezag niet over hem wordt uitgeoefend. 
  • Omgangsbemiddeling op verzoek van een van de ouders en/of het gerecht. 
  • Ouderlijk gezagsverklaringen uitgeven. 


  Bron: www.org.aw 

 • Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

  Hieronder volgt een overzicht van de visie, de missie, de doelstelling en de taken van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken

  Visie
  De Directie Wetgeving en Juridische Zaken verschaft voor het Land helderheid in de complexe juridische wereld.

  Missie
  De directie wetgeving en Juridische zaken bevordert door heldere advisering, belangenbehartiging en regelgeving een behoorlijk, doelmatig en rechtvaardig bestuur. Zij werkt samen met andere ministeries voor een juiste afweging van de rechten en plichten van overheid en burger. Ons centrale doel is het leveren van diensten en producten aan onze cliënten: individuen, organisatie en bedrijven. De cliënt staat centraal, zowel in onze werkwijze als de wijze waarop de organisatie is vormgegeven. We zijn resultaatgericht, kostenbewust en gaan op een vriendelijke, open en betrokken wijze met onze cliënten om.
  De Directie Wetgeving en Juridische zaken heeft facilitaire en ondersteunende rol ten aanzien van de vervaardiging van de verschillende producten door de diverse overheidsdiensten. Tevens heeft de directie een toetsende c.q. onderzoekende functie daar waar het gaat om overheidsbrede aangelegenheden. Zij bewaakt de juridische positie van de totale organisatie en is als het ware “het juridisch geweten”. In voorkomende gevallen kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van het juridische proces en de daaruit voorvloeiende gevolgen. Enerzijds hebben we een toetsende, kaderstellende en controlerende rol, anderzijds zijn we adviserend en ondersteunend bij de uitvoering.

  Doelstelling
  De Directie Wetgeving heeft als doelstelling het bevorderen van een behoorlijk, doelmatig en rechtvaardig bestuur door de Landsorganen en het in samenwerking met andere ministeries, afwegen van rechten en plichten van overheid en burger.

  Taken
  De Directie Wetgeving en Juridische Zaken dient te streven naar verwezenlijking van haar doelstelling door middel van het uitvoeren van ten minste de navolgende taken:

  • Het maken van alle noodzakelijke regelgeving die tot taak behoort;
  • Het publiceren van alle gemaakte regelgeving in het Afkondigingsblad en de Landscourant en de daarbij behorende werkzaamheden;
  • Het bestuderen en analyseren van de juridische en politieke ontwikkelingen van Koninkrijksaangelegenheden en constitutionele zaken;
  • Het initiëren van adviezen, beleidsstukken en onderzoek op dit terrein;
  • Het behandelen van bestuursrechtelijke aangelegenheden voor alle ministeries;
  • Het behandelen van aangelegenheden betreffende het staatsrecht, burgerlijk recht, handelsrecht en strafrecht, de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering;
  • Het gevraagd en ongevraagd opstellen van juridische- en beleidsadviezen voor de ministeries welke verband houden met het staatsrecht, burgerlijk recht, handelsrecht en strafrecht, de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering;
  • Het gevraagd en ongevraagd opstellen van juridische- en beleidsadviezen voor de minister van Justitie met betrekking tot onderwerpen op het terrein van de openbare orde en veiligheid; organisatie van de rechtspleging, rechtspersonenrecht, nationaliteit, toelating en uitzetting, toepassing van strafwetgeving en bijzondere wetgeving tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie;
  • Het gevraagd of ongevraagd opstellen van juridische- en beleidsadviezen voor ministeries inzake het verlenen, verlengen, intrekken van vergunningen, toestemmingen en ontheffingen;
  • Het optreden als Landsadvocaat bij het Gerecht in Eerste Aanleg, het gemeenschappelijk Hof van Justitie, het gevraagd en ongevraagd adviseren over alle administratieve-en rechtrszaken, het vertegenwoordigen van het Land en haar bestuursorganen bij alle procedures ingevolge de LAR;
  • Het publiceren van officiële bij de wet verplichte mededelingen van de overheid inzake vergunningen en dergelijke.
 • Fundacion Lotto pa Deporte (Lotto)

  Geschiedenis van de Stichting Lotto pa Deporte
  De stichting Lotto Pa Deporte werd in 1982 opgericht, met als doel het verwerven van fondsen ten behoeve van sport, lichamelijke opvoeding en cultuur. Het duurde echter twee jaar voordat de stichting begon te opereren. Pas in 1984 begon de stichting met de verkoop van een Lotto-product dat de naam “Lotto pa Deporte” kreeg. In de jaren 90 werd er een tweede product toegevoegd, de krasloten. In 1996 kreeg de stichting een nieuwe directeur die zich als voornaamste taak had voorgenomen om het verkoop van de Lotto te automatiseren. Hiervoor werd alles nog handmatig gedaan. Na jaren onderhandelen is het on-line systeem in oktober van 1999 ingevoerd. Gedurende de jaren zijn de producten Catochi, Wega di number Corsou, Big 4, Lotto di Dia, Mini Mega(Mega Plus) Lotto 5, Zodiac Raspa en Facilito.   geïntroduceerd. Heden verkoopt de stichting 9 producten. In de toekomst zal de stichting ook een Bingo on-line product introduceren voor de lokale bevolking. De stichting die begonnen was met 50 verkooppunten heeft vandaag de dag 175 verkooppunten.

  De organisatie:
  De “Fundashon Lotto pa Deporte” is een stichting, die ressorteert onder het ministerie van Volksgezondheid en Sport. De stichting heeft een door de overheid aangewezen bestuur. Het bestuur is belast met het toezicht op de uitvoering van het beleid van de stichting. De uitvoering ligt in de handen van de directeur.

  De samenstelling:
  De Fundashon Lotto pa Deporte heeft een bureau dat werkt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur benoemd door de minister van Volksgezondheid en Sport en door de minister van Financien.

  De doelstelling
  De doelstelling van de Arubaanse Loterijverordening is om financiële steun te bieden aan sport, lichamelijke oefening en cultuur. Om een gebalanceerde uitgifte van de fondsen aan de sportorganisaties te kunnen realiseren, heeft de Minister een Sport Subsidie Commissie aangewezen die zorg draagt voor inventarisatie en controle van alle sport subsidies.

  Subsidies:
  Sinds oktober 1996 tot en met december 2006 heeft de stichting meer dan 125 miljoen weggegeven aan prijzen en meer dan 25 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van sport en cultuur. De stichting heeft grote investeringen gedaan in belangrijke projecten voor de Arubaanse bevolking voornamelijk de Parke Curason Jaburibari, Centro Deportivo Frans Figaroa en Stadion Guillermo Prospero Trinidad, Centro di Bario Jara, Centro di Bario Simeon Antonio om maar niet te spreken over alle sport wedstrijden en sport materiaal.

 • Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (GHJ)

  Logo gemeenschappelijk Hof van JustitieHet Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de eilanden. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wordt gevormd door een president en de overige leden en plaatsvervangende leden. De leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken).

  Het Gerecht in eerste aanleg

  Gebouw Gerecht in Eerste Aanleg Een zaak die voor het eerst voorkomt, valt meestal onder de bevoegdheid van het Gerecht in eerste aanleg, dat organisatorisch deel uitmaakt van het Hof. Dergelijke zaken worden over het algemeen door één rechter (enkelvoudig) behandeld. De Gerechten in eerste aanleg van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn gevestigd op de respectievelijke eilanden; die van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is gevestigd op Bonaire.

  Het hoger beroep

  Standbeeld Vrouwe Justitia Gerecht Eerste Aanleg ArubaHet Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba behandelt in hoger beroep zaken die door de Gerechten in eerste aanleg zijn behandeld en beslist. De rechter die in eerste aanleg een zaak heeft behandeld, neemt niet deel aan de behandeling van dezelfde zaak in hoger beroep. De zaken worden in hoger beroep meervoudig, door drie leden van het Hof, behandeld. Die rechters vormen dan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze naam staat dus zowel voor het geheel van de rechterlijke organisatie van de eilanden (waaronder ook de Gerechten in eerste aanleg) als voor de hogere beroepsinstantie alleen (hierna ‘het Hof’ genoemd). Er zijn uitzonderingsgevallen waarin het Hof ook meervoudig zaken in eerste aanleg behandelt.

  Bijzondere Colleges

  De leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba werken ook samen in bijzondere colleges, zoals de Raad van Beroep in ambtenarenzaken en de Raad van Beroep in belastingzaken.

 • Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen (Douane)

  Openings- en sluitingstijden 
  Oranjestad kassa Ma t/m Vr 7:45-11:45 en 13:15-15:30
  Oranjestad loketten   Ma t/m Vr  7:30-12:00 en 13:00-16:30
  Oranjestad postkantoor Ma t/m Vr  7:30-12:00 en 13:00-16:30
  Airport reizigers kassa 7/week 24/dag 
  Airport reizigers loket  7/week 24/dag 
 • Korps Politie Aruba (KPA)

  Korps Politie ArubaKPA Visie

  Het KPA ontwikkelt zich verder tot een professionele, zichtbare en toegankelijke organisatie. Het KPA draagt zorg voor veiligheid en leefbaarheid door verdergaande samenwerking met interne en externe partners.

  KPA Missie

  Het KPA richt zicht op een integrale veiligheidszorg. Professionaliteit wordt bereikt door werving en selectie van personeel, verzorgen van relevante opleidingen en het benadrukken van een juiste beroepshouding.

  Zichtbaarheid van de politie wordt vergroot door te werken in de directe omgeving van burgers o.a door middel van de barioposten en intensieve surveillance. De toegankelijkheid tot politie wordt verbeterd door goede service-verlening o.a. door 1-loket-functie en een klachtenregeling.

 • Monumenten Bureau Aruba (MBA)

  Monumentenbureau ArubaDe Minister van Cultuur heeft in 1994 de Monumentenraad geïnstalleerd.
  In januari 1996 volgde het Monumentenbureau en in juni 1996 het Monumentenfonds.

  Visie:
  De monumenten van Aruba en hun omgeving op een cultureel historisch verantwoorde wijze tot nieuw leven brengen, zodat het weer een omgeving wordt waar gewoond, gewinkeld en gewerkt kan worden en waar de toerist een aangenaam verblijfsklimaat vindt.

  Missie:
  Het proces tot behoud van monumenten op Aruba beheren waarbij bescherming, behoud en het herstel van deze monumenten centraal staat.

  Beleid:
  De doelstellingen van het Monumentenbureau omvatten het volgende:

  • Stimulerend, normerend en controlerend actief zijn op de naleving van de monumentenverordening (AB1991 no. GT46);
  • de monumentenverordening aanpassen aan de praktijk;
  • een aanvang maken met de aanwijzingsprocedures na voltooiing van de waardestelling;
  • het opzetten van een vergunningsstelsel.
 • Nationale 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' Commissie Aruba (UNESCO)

  Aruba is sinds oktober 1988 geassocieerd lid van UNESCO. Dit aangezien Aruba géén onafhankelijk land is maar deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden.
  De status van geassocieerd lidmaatschap biedt Aruba dezelfde mogelijkheden als elk ander lidstaat met uitzondering van stemrecht tijdens de Algemene Conferentie die om 't jaar in Parijs wordt gehouden.
  Om haar taken beter uit te kunnen voeren, heeft UNESCO in haar lidstaten Nationale Commissies, die samengesteld zijn uit lokale deskundigen op de UNESCO competente gebieden en benoemd door de regering van het land.

  De Nationale UNESCO Commissie krijgt ondersteuning van een secretariaat die onder leiding staat van een secretaris generaal. Deze laatste is ook lid van de Commissie. Hij heeft echter de status van toehorend lid met raadgevende stem. De Nationale Commissie Aruba bestaat uit 7 leden waarbij ieder lid een bepaald werkgebied vertegenwoordigt.

  De taken van de Nationale UNESCO Commissie Aruba zijn vastgelegd in het Landsbesluit ter instelling van een Nationale UNESCO Commissie.
  De meest belangrijke taken van de Nationale UNESCO Commissie zijn:

  • Om samen met andere lidstaten, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en de daarvoor in aanmerking komende personen en instellingen samen te werken overeenkomstig het Charter voor Nationale UNESCO Commissies, goedgekeurd in 1978 door de Algemene Conferentie te Parijs en;
  • het geven van voorlichting over de doelstellingen, het programma en de werkzaamheden van de UNESCO om de publieke belangstelling daarvoor te vergroten.

  De slogan van UNESCO is “Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed”.

 • Openbaar Ministerie (OM)

  Logo Openbaar MinisterieDe kerntaak van het Openbaar Ministerie Aruba (OM) is vastgelegd in artikel 3 van de Eenvormige Landsverordening op de rechterlijke organisatie en luidt als volgt:

  Het Openbaar Ministerie is in het bijzonder belast met de handhaving van de wettelijke regelingen, met de vervolging van strafbare feiten, met het doen uitvoeren van vonnissen en beschikkingen in strafzaken en met het toezicht op de naleving van de rechterlijke beslissingen in tuchtzaken”.

  Deze hoofdtaak van het OM kan worden opgesplitst in 4 taken:

  1. Het handhaven van de wettelijke regelingen
  2. Leiding over de opsporing van strafbare feiten
  3. De vervolging van strafbare feiten
  4. Toezicht houden op de executie van strafvonnissen

  Hieronder worden deze vier taken van het OM nader toegelicht.

  Het OM is bij uitstek belast met de handhaving van de wettelijke regelingen. Dit betekent dat het OM als taak heeft ervoor te zorgen dat de regels en wetten van Aruba niet geschonden worden. Het OM is in het bijzonder belast met de strafrechtelijke handhaving, dus met het geheel van voorschriften (wetten en regels) waarop straf staat. De handhaving van deze voorschriften heeft als doel het voorkomen, beheersen en terugdringen van de criminaliteit.

  Wanneer een strafbaar feit is gepleegd, voeren politieambtenaren een opsporingsonderzoek uit. Het opsporingsonderzoek houdt in dat politiemensen zoeken naar sporen, getuigen en eventuele slachtoffers horen, verdachten aanhouden en alle gegevens in een zogeheten proces-verbaal vast leggen. Een proces-verbaal (ook wel pv genoemd) is een officieel schriftelijk verslag van ambtenaren met feiten die ze zelf hebben waargenomen, met verklaringen die ze hebben opgetekend uit de mond van verdachten of getuigen en met ander onderzoek (vingerafdrukonderzoek, DNA-onderzoek) dat is verricht.

  De officier van justitie heeft ook een rol in de opsporing van strafbare feiten. Hij spoort niet zelf verdachten op, maar de officier van justitie heeft de leiding over de strafrechtelijke onderzoeken van politieambtenaren. De officier van justitie waakt ervoor dat de opsporing zorgvuldig en eerlijk verloopt; dat wil zeggen volgens de regels die in de wet zijn vastgelegd.
  Na het vastleggen van alle gegevens van het politieonderzoek in een proces-verbaal, stuurt de politieambtenaar het proces-verbaal naar het OM. De officier van justitie bestudeert het proces-verbaal en alle processtukken en toetst of het handelen van de verdachte volgens de wet strafbaar is. Als de officier van justitie alle feiten op een rij heeft, neemt de officier een besluit. De officier van justitie beslist of een verdachte verder strafrechtelijk vervolgd zal worden. Verdere strafrechtelijke vervolging betekent de zaak voorleggen aan de rechter door middel van een dagvaarding.

  De Arubaanse wet kent het zogeheten opportuniteitsbeginsel, wat betekent dat de officier van justitie niet verplicht is zaken voor de rechter te brengen. De officier van justitie kan ook besluiten de zaak te seponeren. Het seponeren van zaken gebeurt bijvoorbeeld in situaties waarin de politieambtenaren niet voldoende bewijs hebben kunnen verzamelen, of in situaties waar het om een klein vergrijp gaat en de dader de schade aan het slachtoffer heeft vergoed.

  De officier van justitie kan de strafzaak ook voorwaardelijk seponeren. Bij een voorwaardelijk sepot stelt de officier van justitie aan de verdachte voor om hem niet te vervolgen onder één of meer voorwaarden. Bijvoorbeeld: de verdachte vergoedt de schade die hij veroorzaakt heeft.

  Wanneer het strafbaar feit als overtreding strafbaar is gesteld, zoals rijden met een niet gekeurde auto, kan de officier van justitie ook besluiten tot een transactie. De verdachte betaalt dan een bedrag dat de officier van justitie heeft vastgesteld aan het Land Aruba en hoeft dan niet meer voor de rechter te verschijnen. Wanneer de transactie is betaald, wordt de zaak geseponeerd. Een verdachte die het transactiebedrag niet betaalt, moet alsnog voor de rechter verschijnen.

  Als geen transactie of voorwaardelijk sepot wordt aangeboden en de zaak niet wordt geseponeerd, wordt de verdachte gedagvaard. Dit gebeurt door middel van een dagvaarding. Een dagvaarding is een officieel stuk waarin de officier van justitie de verdachte oproept om op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat ook vermeld waar de officier van justitie de verdachte van beschuldigt.

  Het Openbaar Ministerie houdt ook toezicht op de executie of tenuitvoerlegging van strafvonnissen. Dit betekent dat het Openbaar Ministerie erop toeziet dat boetes worden geïnd, dienstverleningen die door de rechter zijn opgelegd worden uitgevoerd en gevangenisstraffen worden uitgezeten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties