Bureau Rampenbestrijding (BRB)

Hieronder volgt een overzicht van de missie, de visie, het doel en de taken van het Bureau Rampenbestrijding:

 • Het Bureau heeft de missie om een optimaal beleid op het gebied van de crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsorganisatie te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen ter waarborging van de algemene veiligheid van het leven en de gezondheid van de bevolking, het milieu en de economie van Aruba.
 • De visie van het Bureau is dat in de nabije toekomst de crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsorganisatie dermate vergevorderd is, dat er een optimale samenwerking bestaat tussen de verschillende diensten en organisaties en dat de uitwisseling van relevante informatie tussen dezen soepel verloopt.
 • Het bureau stelt zich ten doel om de kwaliteit van de rampenbestrijding op Aruba te bevorderen middels de in de wetgeving gestelde taken, teneinde een weerbare, zelfbewuste en daardoor veiliger samenleving te bewerkstelligen, waarin een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

Taken/bevoegdheden:

 • Ondersteuning verlenen aan de minister van Algemene Zaken van de bij de uitvoering bij of krachtens de Calamiteitenverordening aan hem toekomende taken;
 • Adviseren van de Regering in het algemeen en de minister van Algemene Zaken in het bijzonder, al dan niet in samenspraak met andere instanties inzake crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding en zorgdragen voor het crisisplan, rampenplan en voor beheersings-en bestrijdingsplannen
 • Operationeel voorbereiden van verbindings- en logistieke plannen en het voorbereiden van en het laten nemen, door de daartoe bevoegde instanties, van maatregelen gericht op het voorkomen van crises en rampen;
 • Voorbereiden en uitvoeren van opleidingen en oefeningen en zorgdragen voor evaluaties van deze oefeningen en trainingen
 • Voorbereiden en instandhouden van infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de crisisbeheersings- en rampenbestrijdings-staf, zoals materieel, uitrusting, beschermd onderkomen, communicatiemiddelen;
 • Zorgdragen voor de informatie en voorlichting bij crises en rampen en zorgdragen voor evaluaties na plaats gehad hebbende rampen en crises;
 • Toetsen van bestaande en nieuw ontwikkelde beheersings- en bestrijdingsplannen t.a.v. crises en rampen aan de relevante verordeningen, besluiten, regelingen en/of beschikkingen en de nodige aanpassingen aanbrengen. 
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties