Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba)

Visie

De visie van CEDE Aruba is als volgt:

CEDE Aruba is een permanent autonoom Fonds, gericht op de versterking van de civiele gemeenschap binnen een evenwichtige maatschappij.  Zij fungeert als een duurzame brug tussen het Particulier Initiatief, een sterke, pro-actieve en op elkaar afgestemde N.G.O. gemeenschap enerzijds en de aandragers van lokale en internationale middelen anderzijds.
Zij is het grootste en belangrijkste Arubaans Fonds, dat op professionele wijze de noden in de samenleving onderkent en oplossingen op een creatieve wijze realiseert. CEDE Aruba staat bekend als een betrouwbare organisatie waar iedereen zonder drempelvrees bij kan aankloppen voor raad en hulp op het gebied van sociale- en educatieve duurzame ontwikkeling.

Missie

Het samenbrengen van mensen en middelen voor duurzame ontwikkeling.

Als organisatie bundelt en wendt zij die energieën en bronnen aan die noodzakelijk geacht worden voor de sociaaleducatieve ontwikkeling van de Arubaanse gemeenschap en de versterking van het Particulier Initiatief in de strijd tegen de sociaaleconomische en maatschappelijke problemen.

Getracht wordt steeds de weerbaarheid en het zelfvertrouwen te bevorderen van de Arubaanse burger in het algemeen en dat van de zwakten in de samenleving in het bijzonder.

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. De term is een begrip geworden na de conferentie van de Verenigde Naties (VN) over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro. De lidstaten hebben daar afgesproken te streven naar duurzame ontwikkeling.

Doelstelling

  • Het verstrekken van fondsen, zowel (1) direct door CEDE Aruba zelf, als (2) indirect door als intermediair op te treden voor andere  fondsen, in het bijzonder de Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het Koninkrijk.
  • Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan locale organisaties inzake (1) het indienen van projecten, (2) het ontwikkelen, begeleiden en evalueren van projecten, (3) het verkennen van financieringsmogelijkheden voor nieuwe initiatieven, (4) het verhogen van de effectiviteit van de eigen organisatie.
  • Het bevorderen van samenwerking op alle niveaus; micro-, meso en macroniveau.
  • Het signaleren van hiaten in de welzijnssector van Aruba en het fungeren als katalysator bij het initiëren en het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen en programma’s in de samenleving, altijd in samenspraak met de relevante NGO-sectoren. In het verlengde van deze lijn ligt het toetsen van draagvlak voor nieuwe initiatieven en het bevorderen van de uitvoering daarvan door het NGO-veld zelf.
  • Het fungeren als gesprekspartner naar de Arubaanse en Nederlandse overheid toe, als wel naar donorinstanties in binnen-en buitenland.
  • Het stimuleren van onderzoek op sociaal, educatief en recreatief terrein.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties