Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS)

De Directie Beleid, Toelating en Integratie Vreemdelingen, Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS), is vanaf 1 juli 2006 de organisatie op Aruba belast met het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid van de Arubaanse overheid.
Dat houdt in dat de DIMAS alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die op Aruba willen verblijven. Het kan gaan om mensen die niet op Aruba zijn geboren en die tijdelijk of voorgoed op Aruba willen werken en wonen. Maar bijvoorbeeld ook buitenlandse studenten of stagiaires die hier hun studie willen volgen of hun stage op Aruba willen lopen.

De DIMAS is een uitvoeringsorganisatie en voert het vreemdelingenbeleid uit namens het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu.

Visie

 • Het optreden als regisseur voor een duurzaam verbeterde vreemdelingenadministratie;
 • het betrekken van de Ketenpartners bij de afstemming van het vreemdelingenbeleid en de uitvoering ervan;
 • het zorgdragen voor een continue kwaliteitsverbetering van de organisatie en het personeel.

Missie

 • Het realiseren van een integer en duurzaam vreemdelingenbeleid

De DIMAS heeft als hoofddoelstelling: "het uitvoeren van taken op het terrein van vreemdelingen waarbij wordt toegezien op een betere integratie, een restrictief toelatingsbeleid, het naleven van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU), een effectief terugkeerbeleid, een integraal asiel-, migratie- en vreemdelingenbeleid en de aanpak van illegaliteit".

De kerntaken van de DIMAS zijn:

 • Het behandelen van aanvragen om toelating en verblijf, al dan niet om te werken.
 • de vestrekking van tijdelijke verblijfsvergunningen of verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd;
 • de verstrekking van verklaringen van niet-toelatingsplichtigheid en toelating van rechtswege;
 • het uitgeven van garantieverklaringen m.b.t. de verstrekking en verlening van visa door ambassades en consulaten in het buitenland;
 • de controle op het legaal (lang) verblijf van vreemdelingen;
 • het doen van onderzoek bij aanvragen van onder andere inwonende dienstbodes;
 • de controle op het kort verblijf van vreemdelingen, waaronder toeristen;
 • de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden op het terrein van het naturalisatiebeleid, voor zover die tot het takenpakket van het land Aruba behoren;
 • het voeren van een integraal vreemdelingenbeleid, m.a.w. een effectief integratie-, terugkeer- en toelatingsbeleid.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties