Directie Arbeid en Onderzoek (DAO)

De visie, missie en strategie van de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) zijn de basis om te komen tot een organisatie gericht op een effectieve beleidsontwikkeling en – uitvoering.

Visie van DAO

De visie luidt als volgt:

Het bevorderen van een evenwichtige, kwalitatieve en participerende arbeidsmarkt is noodzakelijk om de toekomst van Aruba met vertrouwen tegemoet te zien.

Missie

De missie van DAO kan als volgt worden omschreven:
DAO dient toonaangevend en de belangrijkste regisseur te worden voor het bevorderen van een evenwichtige, kwalitatieve en participerende Arubaanse arbeidsmarkt. Daarvoor zal haar beleid onderbouwd, samenhangend en effectief moeten zijn.
De belangrijkste actoren op de Arubaanse arbeidsmarkt worden betrokken bij de afstemming over beleidsvorming en –uitvoering waarbij naar draagvlak en samenwerking wordt gestreefd.
DAO werkt aan constante kwaliteitsverbetering van de gehele organisatie en het personeel.

Strategie

Het Bureau Arbeidsmarktonderzoek en de beleidsafdeling werken vanuit de eigen verantwoordelijkheid intensief samen om effectief beleid te ontwikkelen.
De uitvoeringsorganisaties dragen zorg en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het beleid.
Relevante beleidsadviezen worden besproken met de uitvoeringsorganisaties van DAO en na vaststelling uitgevoerd.
Al het beleid waarover de DAO de regie heeft, wordt indien nodig gemonitord op vooraf afgesproken doelen. Daarnaast vinden regelmatig beleidsevaluaties plaats.

De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) ressorteert onder de Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid. De DAO heeft tot hoofddoelstelling het bevorderen van een evenwichtige arbeidsmarkt op Aruba. In het kader hiervan adviseert de directie met betrekking tot vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt. De directie draagt zorg voor de beleidsontwikkeling en –uitvoering, onder meer middels onderzoek naar de bewegingen op de arbeidsmarkt, superviseren en aansturing van de zich voordoende trends en ontwikkelingen, en het afstemmen hiervan op de behoefte aan arbeidskrachten. De directie is daarbij inhoudelijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen en formuleren van strategie en visie op het betreffende beleidsterrein.

De directie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Directie en stafafdelingen
  • Bureau Arbeidsmarktonderzoek
  • Bureau Arbeidsinspectie
  • Bureau Arbeidsgeschillen

Kerntaken 

De kerntaken van de DAO zijn:

  • Het bevorderen van een evenwichtige arbeidsmarkt voor het Land Aruba;
  • Het adviseren van de overheid m.b.t. vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt;
  • Het houden van toezicht op de naleving van de Arubaanse arbeidswetgeving.

Doelstellingen

De DAO streeft naar de volgende doelstellingen:

  • Het verhogen van de arbeidsparticipatiegraad en arbeidsbemiddeling;
  • Het beschermen van de rechtspositie van de werknemers en het bevorderen van hun arbeidsomstandigheden;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van arbeid en opleiding.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties