Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en Markthallen (DLVVM)

Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en MarkthallenOpeningstijden:

Open voor publiek:        Maandag t/m  vrijdag      7.00 - 12.00
                                                                                   13.00 - 16.00

                        Openingstijden kassa: Maandag t/m vrijdag      7.30 - 12.00
                                                                                                           13.00 - 15.00 

                        Weekenden, feestdagen en ATV-dagen gesloten voor publiek.

De Directie Landbouw, Veeteelt, Visserij en Markthallen (DLVV) Santa Rosa is in 1976 in eerste instantie opgericht als een experimenteel station van de overheid. Later kreeg de DLVV het doel om efficiënter gebruik te maken van de financiële en natuurlijke hulpbronnen door de bevordering en ontwikkeling van de landbouw, met bijzondere aandacht voor tuinbouw, veeteelt en visserij. De DLVV is primair een dienstverlenende instelling ter bevordering van de agrarische sector en de visserij. Daarnaast behoort het tot haar taken te zorgen voor behoud en beheer van de natuurlijke omgeving, zowel in zee als op het land. Tot de taken behoren verder het verrichten van onderzoek, het uitvoeren van projecten, het verzorgen van voorlichting en het verzamelen van gegevens met betrekking tot de primaire sector, natuur en milieu.

Onderzoek:
Een van de taken van DLVV is het verrichten van onderzoek. Onderzoeken worden uitgevoerd door DLVV zelf dan wel in samenwerking met of onder supervisie van andere overheidsdiensten, dan wel lokale en internationale onderzoeksinstanties. Bijvoorbeeld DIP, DOW en FPNA maar ook de Landbouwuniversiteit van Wageningen, de Radbouduniversiteit en de Toledo Zoo.
De onderzoeksresultaten kunnen worden toegepast in beleid en gebruikt bij advisering. De verschillende afdelingen van DLVV zijn betrokken bij verschillende onderzoeken. Er zijn projecten die al jarenlang lopen, waardoor specifieke kennis en ervaring wordt opgedaan. Verschillende projecten zijn in het verleden succesvol afgerond.

  1. De onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd zijn: Het opzetten en uitvoeren van proeven met beschermde teelten van groenten en vruchtgroenten onder schaduwdoek
  2. Verbetering van opbrengst in de kleinveehouderij en het voortzetten van kruisingslijnen om te komen tot hybriden met goede gebruikswaarde. De introductie van nieuwe rassen en het verzamelen van prestatiecijfers daarvan.
  3. Voortzetting proeven vleespercentage en voederconversie varkens.
  4. Voortzetting Boa-project: inventarisatie, monitoren en evaluatie van Boa Constrictor. Deelname aan uitvoering van onderzoek naar voorkomen en effect van de Boa constrictor in de natuur. Buitenlandse experts coördineren onderzoek en voeren groot deel van werkzaamheden uit. Het betreft een samenwerkingsproject tussen DLVV, FPNA en VD.
  5. Voorzetting van het meerjarige wetenschappelijke samenwerkingsprogramma met betrekking tot de mariene biodiversiteit van de kustsystemen in samenwerking met de Afdeling Dierecologie en –ecofysiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen onder supervisie van marinebioloog dr. Ivan Nagelkerken. Het betreft een inventarisatie van de visstanden van de zeegrasvelden, mangroves en koraalriffen en hun onderlinge interacties. Het belang van deze biotopen als kraamkamer voor koraalvissen is reeds op Bonaire en Curaçao aangetoond, maar op Aruba is nog niet veel bekend over het gebruik van mangroves en zeegrassen door koraalvissen. Deze biotopen kunnen echter snel in oppervlakte en kwaliteit achteruit gaan, met name door kap voor uitbreiding of aanleg van steigers, pieren, havens en/of industrie. Dit kan sterk negatieve effecten hebben op de gehele visstand van Aruba en daarmee ook op de visserij en het onderwater toerisme.
  6. Voorzetting bij het monitoren van de sternen onder supervisie van dr. Adrian del Nevo, president van de Applied Ecological Solutions Inc. Het betreft bij dit onderzoek een samenwerkingsverband tussen Valero, voorheen Coastal, en de Arubaanse overheid.
  7. Inventarisatie en kartering van de bestaande cactushagen (trankera’s) om te komen tot een monitoringsnetwerk en voorstel voor een beheersstructuur. Dit in samenwerking met DIP, afdeling Beleid. Bij dit onderzoek zullen ook diverse landschapselementen zoals boulders en steenheuvels maar ook landgebruik in kaart worden gebracht. Dit onderzoek werd uitgevoerd door verschillende stagiaires, verbonden aan de HAS Den Bosch.
  8. Het opstellen van een beheersplan voor de rooien. Deze hebben niet alleen een belang bij de afvoer van het overtollige regenwater, maar hebben ook een natuurlijke functie voor de verspreiding van de flora en fauna. Met het oog op de overstromingen de laatste jaren dient er in samenwerking met DOW, welke verantwoordelijk is voor het onderhoud van de rooien, een beheersplan te worden opgesteld waarbij zowel rekening wordt gehouden met waterafvoer, onderhoud en natuurwaarde.
  9. Bouw en plaatsing Fish Attracting Devices, in samenwerking met Dienst LVV Curaçao en Stichting Marcultura. Vissen worden door FAD aangetrokken wat bevorderlijk is voor lokale visserij. 
  10. Herbariumproject: uitbreiding, actualisering en automatisering huidige herbarium. Buitenlandse experts coördineren geheel, voeren groot deel werkzaamheden uit en verzorgen tevens cursus voor eigen medewerkers en van betrokken diensten en organisaties.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties