Directie Natuur en Milieu (DNM)

De Directie Natuur en Milieu heeft als taak:

Het voorbereiden, vormgeven, ten uitvoer brengen en evalueren van beleid dat leidt tot een duurzame gezonde leefomgeving voor mens en natuur in Aruba waarbij centraal staat het behouden, beschermen en verbeteren van natuurlijke en milieukwaliteiten.

De Directie Natuur en Milieu (DNM) is formeel ingesteld per 1 januari 2012 ingevolge landsbesluit 30 november 2012. De DNM is primair een beleidsinstantie en heeft als kerntaken:

 • Beleidvorming;
 • Onderzoek en monitoring;
 • Inspectie.


De werkvelden van de DNM zijn als volgt:

 • Afval;
 • Biodiversiteit en Ecologie;
 • Gevaarlijke Stoffen;
 • Klimaatverandering en Luchtkwaliteit;
 • Bodemkwaliteit;
 • Waterkwaliteit;
 • Bedrijven.

De DNM bestaat uit de volgende afdelingen:
 

 • Algemene Ondersteuning,
 • Juridische Ondersteuning
 • Communicatieve Ondersteuning,
 • Beleid,
 • Onderzoek en Monitoring
 • Inspectie.

De leiding van de DNM berust bij de directeur

De afdeling Beleid houdt zich bezig met de kerntaken beleidsvorming en het genereren van informatie voor beleidsformulering en -evaluatie.
De afdeling Onderzoek en Monitoring houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van onderzoek en analyses op het gebied van natuur en milieu. De onderzoeksresultaten zullen worden benut ten behoeve van de voorbereiding en ontwikkeling van natuur- en milieubeleid.
De afdeling Inspectie houdt zich bezig met opsporing van strafbare feiten vastgelegd in wet- en regelgeving, protocollen, richtlijnen, vergunningen en overeenkomsten. Ook vindt hier de registratie plaats van meldingen over natuur en milieu. Deze afdeling is autonoom voor wat betreft het opstellen van proces-verbalen en doorgeleiden ervan ter sanctionering c.q. vervolging.

Verder zijn er diverse diensten met de uitvoering van natuur- en milieutaken belast.
DOW is belast met de zuivering van rioolwater, onderhoud van rooien, stranden, bermen en andere groenvoorzieningen. Voor gevaarlijke stoffen beheert DOW een depot voor ontplofbare stoffen. En Inspectie Geneesmiddelen is verantwoordelijk voor de toezicht op o.a. de invoer van insecticide en biochemische wapens.
Serlimar is belast met de inzameling huishoudelijk afval en is beheerder van de stortplaatsen Parkietenbos en Gabilan.
En bij een incident of calamiteit is volgens het Calamiteitenplan de Brandweer de first responder voor milieuzaken en worden de diensten genoemd in het nog vast te stellen deelplan milieu opgeroepen bijstand te leveren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties