Directie Voogdijraad

Directie Voogdijraad is de kinderbeschermingsinstantie op Aruba en valt onder het Ministerie van Justitie. Onze primaire taak is bescherming van minderjarigen ter bevordering van hun ontwikkeling tot volwassenheid. 
Directie Voogdijraad is wettelijk bevoegd om kinderbeschermingsmaatregelen in het leven te roepen ter bescherming van de minderjarige. 
De Voogdijraad komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. Hiertoe wordt onderzoek gedaan naar welke risico en beschermende factoren in het gezin aanwezig zijn, waarbij het belang van het kind centraal staat. Op deze wijze kan de Voogdijraad bepalen of er een kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk is om de veiligheid en ontwikkeling van de minderjarige te waarborgen. Het onderzoek wordt gedaan binnen een multidisciplinair kader waarbij de directe omgeving van de minderjarige wordt onderzocht als instanties en scholen. Als uit onderzoek blijkt dat de fundamentele rechten van de minderjarige in gevaar zijn, zal de Voogdijraad de nodige stappen nemen om de minderjarige te beschermen. De bescherming geschiet op zowel sociaal als financieel gebied.

Vormen van bescherming: 

 • Uitlokken van een Toevertrouwing
 • Voorlopig Onder Toezicht Stellen
 • Onder Toezicht stellen
 • Ontheffen
 • Ontzetten 

Directie Voogdijraad is in de wet het adviesorgaan van het Gerecht in zaken waarbij het gaat om minderjarigen. Het betreft voogdijwijzigingszaken, adoptiezaken, afstammingszaken etc. 

Doel van de organisatie

“Het waarborgen en beschermen van het fundamentele recht van de minderjarige op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid”. 

Dienstverlening (activiteiten)

 • Informatie verschaffen aan publiek via de sociale intaker en de financiële intaker.
 • Onderzoek doen bij vermoedens van kindermishandeling, misbruik en verwaarlozing.
 • Crisisinterventie bij acute bedreiging van de ontwikkeling van een minderjarige.
 • Het zorgdragen dat, indien dit dringend en onverwijld noodzakelijk is, ter voorkoming van zedelijke, lichamelijke en geestelijke ondergang de relevante kinderbeschermingsmaatregel wordt uitgelokt.
 • Het zorgdragen voor een minderjarige die krachtens enig wettelijk voorschrift door de Rechter of het Openbare Ministerie aan de Voogdijraad is toevertrouwd.
 • Het adviseren, gevraagd en ongevraagd, van de rechters bij behandeling van familierechtelijke zaken in verband met het toekennen van het gezag, bepalen van hoofdverblijfplaats en omgang van de ouders bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed middels een zittingsvertegenwoordiger.
 • Het verrichten van onderzoeken, op verzoek van de Rechter, naar de milieu- en financiële situatie (gezag, hoofdverblijfplaats, omgang en alimentatie), voogdijvoorzieningen en/of wijziging en adoptieverzoeken, rapporteert en adviseert hierover. 
 • Het fungeren als bijzonder curator over zaken van afstamming van een minderjarige, bij benoeming door het Gerecht in Eerste Aanleg. De Voogdijraad vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige tijdens de behandeling van de zaak op basis van de ingediende akte van uitlating.
 • Alimentatiebemiddeling en het verzoeken van gerechtelijke vaststelling van alimentatie op verzoek van de verzorgende ouder. 
 • Het zorgdragen dat de aan de Voogdijraad uitgekeerde bedrag(en) ten behoeve van onderhoud van een minderjarige worden uitbetaald aan de rechthebbende. 
 • Het zorgdragen voor de voorziening in de gezagsuitoefening van een minderjarige bij het ken-baar worden dat een minderjarige niet onder het wettelijk vereiste gezag staat of dat dit gezag niet over hem wordt uitgeoefend. 
 • Omgangsbemiddeling op verzoek van een van de ouders en/of het gerecht. 
 • Ouderlijk gezagsverklaringen uitgeven. 


Bron: www.org.aw 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties