Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

Hieronder volgt een overzicht van de visie, de missie, de doelstelling en de taken van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Visie
De Directie Wetgeving en Juridische Zaken verschaft voor het Land helderheid in de complexe juridische wereld.

Missie
De directie wetgeving en Juridische zaken bevordert door heldere advisering, belangenbehartiging en regelgeving een behoorlijk, doelmatig en rechtvaardig bestuur. Zij werkt samen met andere ministeries voor een juiste afweging van de rechten en plichten van overheid en burger. Ons centrale doel is het leveren van diensten en producten aan onze cliënten: individuen, organisatie en bedrijven. De cliënt staat centraal, zowel in onze werkwijze als de wijze waarop de organisatie is vormgegeven. We zijn resultaatgericht, kostenbewust en gaan op een vriendelijke, open en betrokken wijze met onze cliënten om.
De Directie Wetgeving en Juridische zaken heeft facilitaire en ondersteunende rol ten aanzien van de vervaardiging van de verschillende producten door de diverse overheidsdiensten. Tevens heeft de directie een toetsende c.q. onderzoekende functie daar waar het gaat om overheidsbrede aangelegenheden. Zij bewaakt de juridische positie van de totale organisatie en is als het ware “het juridisch geweten”. In voorkomende gevallen kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van het juridische proces en de daaruit voorvloeiende gevolgen. Enerzijds hebben we een toetsende, kaderstellende en controlerende rol, anderzijds zijn we adviserend en ondersteunend bij de uitvoering.

Doelstelling
De Directie Wetgeving heeft als doelstelling het bevorderen van een behoorlijk, doelmatig en rechtvaardig bestuur door de Landsorganen en het in samenwerking met andere ministeries, afwegen van rechten en plichten van overheid en burger.

Taken
De Directie Wetgeving en Juridische Zaken dient te streven naar verwezenlijking van haar doelstelling door middel van het uitvoeren van ten minste de navolgende taken:

 • Het maken van alle noodzakelijke regelgeving die tot taak behoort;
 • Het publiceren van alle gemaakte regelgeving in het Afkondigingsblad en de Landscourant en de daarbij behorende werkzaamheden;
 • Het bestuderen en analyseren van de juridische en politieke ontwikkelingen van Koninkrijksaangelegenheden en constitutionele zaken;
 • Het initiëren van adviezen, beleidsstukken en onderzoek op dit terrein;
 • Het behandelen van bestuursrechtelijke aangelegenheden voor alle ministeries;
 • Het behandelen van aangelegenheden betreffende het staatsrecht, burgerlijk recht, handelsrecht en strafrecht, de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering;
 • Het gevraagd en ongevraagd opstellen van juridische- en beleidsadviezen voor de ministeries welke verband houden met het staatsrecht, burgerlijk recht, handelsrecht en strafrecht, de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering;
 • Het gevraagd en ongevraagd opstellen van juridische- en beleidsadviezen voor de minister van Justitie met betrekking tot onderwerpen op het terrein van de openbare orde en veiligheid; organisatie van de rechtspleging, rechtspersonenrecht, nationaliteit, toelating en uitzetting, toepassing van strafwetgeving en bijzondere wetgeving tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie;
 • Het gevraagd of ongevraagd opstellen van juridische- en beleidsadviezen voor ministeries inzake het verlenen, verlengen, intrekken van vergunningen, toestemmingen en ontheffingen;
 • Het optreden als Landsadvocaat bij het Gerecht in Eerste Aanleg, het gemeenschappelijk Hof van Justitie, het gevraagd en ongevraagd adviseren over alle administratieve-en rechtrszaken, het vertegenwoordigen van het Land en haar bestuursorganen bij alle procedures ingevolge de LAR;
 • Het publiceren van officiële bij de wet verplichte mededelingen van de overheid inzake vergunningen en dergelijke.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties