Samenstelling

De Minister-president samen met zijn zeven ministers vormen het ‘kabinet’. Het kabinet aangevuld met de Gouverneur vormen de regering. De regering bepaalt het beleid van het land, dat gecontroleerd wordt door de Staten. Tevens is er een gevolmachtigde minister die benoemd wordt door de regering van Aruba die in Nederland zetelt.

Kabinet Wever-Croes II - Bron afbeelding: Kabinet van de Gouvereur van Aruba

De gevolmachtigde minister behartigt de Arubaanse belangen in Nederland en is lid van de Rijksministerraad maar niet van het Arubaanse kabinet. Anders dan in Nederland kent Aruba geen staatssecretarissen. Met ingang van 20 september 2021 is de samenstelling van het kabinet als volgt:

Minister Naam
Minister-President
Minister van Algemene Zaken, Innovatie,
Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke ordening

mw. mr. Evelyna C. Wever-Croes      
Minister van Economische Zaken, Communicatie, Duurzame Ontwikkeling dhr. mr. Geoffrey B. Wever
Minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken dhr. Ursell M. Arends
Minister van Minister van Financiën en Cultuur mw. Xiomara J. Maduro
Minister van Justitie en Sociale Zaken dhr. Rocco G. Tjon
Minister van Arbeid, Energie en Integratie dhr. Glenbert F. Croes 
Minister van Volksgezondheid en Toerisme      dhr. Danguillaume P. Oduber
Minister van Onderwijs en Sport dhr. Endy J. H. Croes
wnd.Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland dhr. Juan E. Thijsen
Secretaris Ministerraad mw. Grace Mary Koolman

De gouverneur

De gouverneur van Aruba is de vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd (momenteel Koning Willem-Alexander) op het eiland. Zijn taken vallen in twee delen uiteen: hij vertegenwoordigt de belangen van het Koninkrijk en staat aan het hoofd van de Arubaanse regering. Hij maakt echter geen deel uit van het Arubaanse kabinet. Wanneer men over de gouverneur spreekt als hoofd van de Arubaanse regering, spreekt men van de Gouverneur als landsorgaan. In het andere geval spreekt men over koninkrijksorgaan. In beide gevallen is de gouverneur, net als de Koning, onschendbaar en kan nooit voor de rechter worden gebracht. Tijdens de kabinetsformatie speelt hij een belangrijke rol. De gouverneur wordt benoemd door het staatshoofd voor een periode van zes jaar. Na afloop kan die periode nog éénmaal verlengd worden (dus maximaal twaalf jaar).

De gouverneur wordt benoemd door middel van een Koninklijk Besluit (K.B.) nadat hiertoe door de Arubaanse regering een voordracht is gedaan. Een K.B. is een beslissing van de regering van het Koninkrijk en wordt ondertekend door de Koning en een of meer van de Koninkrijkministers. Een gouverneur kan voordat 6 jaren verstreken zijn weer herbenoemd worden tot gouverneur. Bij aanvaarding van zijn ambt legt de Gouverneur de eed af bij de Koning. Dit gebeurt in Nederland. Op Aruba wordt dit met een plechtige statenvergadering gevierd, waarbij de gouverneur een afschrift van zijn benoemingsbesluit overlegt. Hiermee wordt zijn benoeming aan de hele gemeenschap van Aruba bekend gemaakt.

Ministers

De ministers worden benoemd door de Staten voor dezelfde periode als de zittingsduur van de Staten. Het is afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen of een minister daarna opnieuw benoemd zal worden.

Zowel de benoeming als het ontslag van ministers geschied door middel van een landsbesluit. Dit landsbesluit wordt, behalve door de Gouverneur, mede ondertekend (gecontrasigneerd) door de Minister-president. Bij een nieuwe verkiezing verloopt de procedure wel anders. Het landsbesluit, waarbij de aftredende Minister-president wordt ontslagen en waarbij tevens zijn opvolger wordt benoemd, wordt, behalve door de Gouverneur, mede ondertekend door de nieuwe Minister-president. De nieuwe Minister-president ondertekent dus zijn eigen benoemingsbesluit en het ontslagbesluit van zijn voorganger.

Alle ministers samen vormen de ministerraad, ook wel de raad van ministers genoemd. De staatsregeling staat toe dat er maximaal negen ministers te benoemen zijn. Als voorzitter van de ministerraad fungeert de Minister-president. Ook de functie van Minister-president wordt uitdrukkelijk in de staatsregeling genoemd. De ministerraad is de centrale instantie, die algemene regeringsbeleid voert. De Minister-president brengt het ter kennis van de gemeenschap.

Om minister te kunnen zijn moet men een leeftijd van 25 bereikt hebben. Ook dient de kandidaat de Nederlandse nationaliteit te bezitten en niet van het kiesrecht uitgesloten zijn. Verder geldt ook dat de minister niet tegelijkertijd waarnemend Gouverneur kan zijn of lid van de Raad van Advies of een ambtenaar of rechter zijn.

Het kan gebeuren dat een minister niet de volle vier jaar uitzit. Hij kan namelijk tussentijds ontslag nemen of tot aftreden worden gedwongen. Vrijwillig ontslag is altijd mogelijk. Bij dwang tot aftreden gebeurt dit door een motie van wantrouwen van de Staten. Dit kan voorkomen in geval de minister grove fouten heeft gemaakt naar mening van de Staten. De minister is verplicht verantwoording af te leggen aan de volksvertegenwoordiging (Staten).

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties