Wetteksten 02.11 Comptabel en financieel beheer

 • 02.11AB00.018 Lv van 13 maart '00 houdende machtiging van de minister van Financiën tot het verrichten van een schenking van een bedrag van Afl. 28.346,15

 • 02.11AB00.070 Landsbesluit van 19 april 2000 no. 1 houdende machtiging aan de minister van Justitie en Publieke Werken tot oprichting van de naamloze vennootschap Aruba Bunita N.V.

 • 02.11AB00.083 Lv van 13 maart 2000 houdende machtiging van de minister van Financiën tot het verrichten van een schenking van een bedrag van Afl. 28.346,15

 • 02.11AB00.096 Lv van 7 nov. ‘00 houdende eigendomsoverdracht van een perceel grond met daarop gebouwen van de voormalige Kibrahachaschool

 • 02.11AB00.099 Lv van 27 dec. ‘00 goedkeuring van de eindafreken¬staat, bedoeld in art. 7, derde lid, van de Onderlinge Regeling Boedelscheiding Nederlandse Antillen

 • 02.11AB00.100 Lv van 29 dec ‘00 machtiging min. Vervoer en Com. en van Fin. om namens het Land resp. van een schenking van Afl. 6 milj t.b.v. de voorm. werknemers

 • 02.11AB01.139 Landsverordening van 20 december 2001 houdende bepalingen in verband met de aanvang door de stichting Fondo Desaroyo Aruba van haar werkzaamheden*

 • 02.11AB02.098 Lv van 20 sept 02, machtiging van de min. Fin. en Ec. Zak. tot het aangaan van leningsovereenkomsten i.v.m. de uitbetaling van salarissen van het personeel van Bushiri Beach Hotel.

 • 02.11AB03.014 Lv van 14 maart ‘03, houdende machtiging van min Fin.en Econ.Zak. - verrichten v. rechtshandelingen ter beëind. v. gerecht. geschil. tussen Land en Ital. exportkredietverzekeraar Inst

 • 02.11AB03.061 Lv van 28 juli ‘03 houdende machtiging aan de ministers van Volksgezondheid en Milieu en van Arbeid, Cultuur en Sport tot het oprichten van de stichting Fundacion Parke Nacional Arikok

 • 02.11AB03.086 Lv van 4 nov ‘03 houdende voorzieningen i.v.m. de overdracht van Bushiri Beach Hotel aan de NV Bushiri Holding Aruba N.V.

 • 02.11AB04.019 Lv van 19 april ‘04 machtiging van min.Fin. en Econ. Zaken tot het aangaan van geldleningen ter aanzuivering van het tekort bij Algemeen Fonds Ziektekosten over de jaren '01, '02 en '03

 • 02.11AB04.026 Lv van 19 mei ‘04 nieuwe machtiging van min Jus tot het aangaan van een huurovereenkomst t.z.v. twee gebouwen t.b.v. het ministerie Justitie

 • 02.11AB05.006 Lv van 24 feb. '05 houdende instelling van een publiekrechtelijke rechtspersoon genaamd Instituto Medico San Nicolas (Landsverordening instelling IMSAN)

 • 02.11AB05.007 Lv van 7 mrt ‘05 machtiging aan de min.Fin. en Ec.Zak. tot vervreemding van het belang van het Land in de Aruba Beachfront Resorts Limited Partnership en de Aruba Beachfront Resort N.V

 • 02.11AB05.032 Lv van 20 apr. ‘05 machtiging min.Alg.Zak., van Fin. en Ec. Zak. en van Soc. Zak. en Infrastr. t.h.a.v. huurovereenk. t.z.v. 3 gebouwen t.b.v. min. AZ van Fin en Ec.Zak en SZ Infrastr

 • 02.11AB05.079 Lv van 23 dec.‘ 05 tot machtiging van de minister van Fin. en Econ.Zaken tot het aangaan van geldleningen ter aanzuivering van verwachte liquiditeitstekorten

 • 02.11AB06.002 Lv van 3 feb,'06 tot oprichting van de naamloze vennootschap CAP COMPANIA ARUBANO DI PETROLEO N.V

 • 02.11AB06.015 Lv van 8 mei ‘06 houdende machtiging van de min. van Fin. en Econ. Zaken tot het verlenen van kwijtscheldingen aan de NV Dutchco N.V. in verband met de liquidatie van deze NV.

 • 02.11AB06.025 Lv van 2 juni ‘06 machtiging van min.Fin. en Ec. Zak. tot het aangaan van een overeenkomst van dading met de maatschap Capaz Consulting

 • 02.11AB07.012 Lv van 28 feb. ‘07 machtiging min. Onderw., Soc. Zak. en Infrastr. tot het namens het Land verlenen van kwijtschelding aan de publiekrechtelijke rechtspersoon IMSAN

 • 02.11AB07.103 Lv van 23 okt.’07 machtiging van min. Fin. en Ec. Zak. tot het aangaan van een overeenkomst van dading met de coöperatieve vereniging Casa Grande Resort

 • 02.11AB07.107 Lv van 21 nov ‘07 wijziging van Lv aanvangwerkzaamheden SETAR N.V. (AB 2002 no. 125), de Lv instelling SERLIMAR, de Lv instelling Instituto Medico San Nicolas,de Lv privatisering APFA en

 • 02.11AB07.110 Lv van 5 dec. ‘07 machtiging min Fin. en Ec. Zak. tot het verrichten van rechtshandelingen ter beëindiging van een gerechtelijke geschil met Aruba Bank N.V.

 • 02.11AB09.044 Landsbesluit leningverstrekking Instituto Medico San Nicolas

 • 02.11AB09.059 Toelatingsbesluit 2009

 • 02.11AB09.069 Landsbesluit leningverstrekking Lotto pa Deporte

 • 02.11AB10.021 Lv van 31 mei ‘10 machtiging van de gezamenlijke ministers tot het aangaan van een overeenkomst met als doel beëindiging en voorkoming van geschillen tussen het Land en Valero

 • 02.11AB11.021 Lv van 5 april ‘11 machtiging ministers van Integr. Infrastr..en Milieu onderscheidenlijk Fin., Comm.,,Utilit.en Energie t.h.a.v. een overeenkomst van dading met dhr. A.A. Croes

 • 02.11AB11.050 Lv van 18 juli ‘11 Machtiging min. Integr, Infrastr.en Milieu tot het, in afwijk.van CV1989 - aanbesteding resp. aangaan van 1 of meer overeenkomsten i.h.k.v. Green Corridor

 • 02.11AB11.056 Landsbesluit concurrentie gerichte dialoog

 • 02.11AB11.070 Lv van 25 okt '11 houdende machtiging van de minister,belast met financiën,om kwijtschelding van studieschuld te verlenen

 • 02.11AB12.020 Lv van 19 april ‘12 houdende machtiging van de min. van Toerisme, Transport en Arbeid om namens het Land een dienstverleningsovereenkomst met Arubus N.V. v.d.d. van 10 jaar aan te gaan

 • 02.11AB12.037 Lv van sept ‘12 houdende machtiging van de min. van Econ. Zaken, Soc. Zaken en Cult.en van Fin.,Com.,Util.en Energie tot schenking van Afl. 10

 • 02.11AB13.005 Lv van 17 jan ‘13 houdende machtiging van de min.belast met volksgezondheid, tot het aangaan van een overeenkomst tot afwijking van een drietal landsverordeningen met het oog op de verw

 • 02.11AB13.011 Lv van 15 feb ‘13 houdende machtiging van min. Algem.Zak. t.h.a.v. huurovereenkomsten met de Stichting Onroerend Goed Aruba of een door de stichting aan te wijzen andere rechtspersoon

 • 02.11AB89.072 Comptabiliteitsverordening 1989

 • 02.11AB90.041 Landsbesluit van 23 augustus 1990, no. 1, houdende machtiging tot de oprichting van de naamloze vennootschap Utilities Aruba N.V.

 • 02.11AB90.098 Regeling centrale begrotings- en financiële administratie

 • 02.11AB91.115 Regeling overige financiële administraties

 • 02.11AB92.046 Lv van 9 april ‘92, houdende machtiging tot het aangaan van een overeenkomst ter beëindiging en voorkoming van geschillen tussen het Land Aruba en Lago Oil & Transport Company, Ltd.

 • 02.11AB93.005 Lv 1 dec '92 houdende voorzieningen i.v.m. de overdracht van de bedrijfsvoering van WEB ter zake van de productie en distributie van elektriciteit en water aan (W.E.B.) N.V.

 • 02.11AB96.058 Landsbesluit openbare aanbestedingen

 • 02.11AB96.067 Landsbesluit van 10 oktober 1996 no. 42 tot oprichting van de naamloze vennootschap genaamd: Free Zone Aruba (F.Z.A.) N.V.

 • 02.11AB97.036 Landsbesluit personeelsvoorschotten

 • 02.11AB98.067 Lv van 3 sept. ‘98 houdende machtigingen aan de minister van Financiën en de minister van Econ Zak in verband met de aankoop van de aandelen in Dutchco N.V.

 • 02.11AB99.041 Lv van 7 sept. ‘99 machtiging van de gezam.Min. tot aangaan overeenk. namens Land ter beëind. en voorkom.van geschillen tussen Land en Citco Trust Corp. Ltd., Cur. Intern. Trust Company

 • 02.11AB99.042 Lv van 7 sept.'99 houdende voorzieningen met het oog op het voortbestaan van de luchtvaartmaatschappij Air Aruba N.V.

 • 02.11AB99.044 Lv van 13 sept. ‘99 houdende machtiging van de min. van Jus en Publieke Werken en van Fin.tot het aangaan namens het Land van een overeenkomst van dading met mr J.R. Croes

 • 02.11GT91.066 Landsverordening consignatie van gelden

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties