Conservatoir beslag

De wet kent aan de schuldeiser ook toe het conservatoir beslag als middel ter verzekering of bewaring van zijn rechten. In de praktijk is het conservatoir beslag meestal een voorloper van het executoriaal beslag. Het wordt in principe toegepast indien er een gegronde vrees bestaat voor verduistering, hetzij door de schuldenaar van zijn goederen, hetzij, zo de voor het beslag vatbare goederen aan een ander dan de schuldenaar toebehoren, door deze ander van die goederen.

Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof vereist van de rechter in eerste aanleg.
Tenzij de wet anders bepaalt, wordt een conservatoir beslag gelegd met overeenkomstige toepassing van de voorschriften die gelden voor het leggen van executoriaal beslag tot verhaal van een geldvordering op een goed van de soort als in beslag genomen wordt.

 • Conservatoir beslag in handen van de schuldenaar
  Wordt toegepast tot verhaal van een geldvordering te leggen op roerende zaken die geen registergoederen zijn en op rechten aan toonder of order.
 • Conservatoir beslag op aandelen op naam, en effecten op naam die geen aandelen zijn
  Ook op aandelen op naam en effecten op naam die geen aandelen zijn kan conservatoir beslag worden gelegd.
 • Conservatoir beslag onder derden
  Een schuldeiser kan onder derden conservatoir beslag leggen.
 • Conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf
  Een schuldeiser kan onder zichzelf ook beslag leggen op dezelfde bedoelde goederen als die vatbaar voor executoriaal beslag.
 • Conservatoir beslag op onroerende zaken
  Indien een gegronde vrees voor verduistering van bepaalde onroerende zaken wordt aangetoond kan beslag worden gelegd op een of meer bepaald aan te wijzen onroerende zaken.
 • Conservatoir beslag op schepen
  Hier geldt niet het vereiste van het aantonen van een gegronde vrees voor verduistering.
 • Conservatoir beslag op luchtvaartuigen
  Dit beslag geldt uitsluitend voor in het in artikel 1302 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba bedoelde register teboekstaande luchtvaartuigen en voor luchtvaartuigen van de nationaliteit van een vreemde staat ten aanzien waarvan het op 29 mei 1933 te Rome gesloten verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige bepalingen inzake conservatoir beslag op luchtvaartuigen (Stb. 1938, 12) van kracht is.
 • Conservatoir beslag tot afgifte van zaken en levering van goederen
  Ieder die recht heeft op afgifte van een roerende zaak of levering van een goed, of die zodanig recht door een rechterlijke uitspraak tot vernietiging of ontbinding kan verkrijgen, kan in principe deze zaak of dit goed ter bewaring van dit recht in beslag nemen.
 • Conservatoir beslag tegen schuldenaren zonder bekende woonplaats in Aruba
  Indien de schuldenaar geen bekende woonplaats in Aruba heeft, kan in Aruba en indien van toepassing de hiervoor genoemde soorten beslagen worden gelegd, zonder dat vrees voor verduistering behoeft te worden aangetoond.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties