Ziekte- en Ongevallenverzekering

Ziekteverzekering

Conform de landsverordening ziekteverzekering heeft de werknemer die als gevolg van ziekte arbeidsongeschikt is, recht op een uitkering in geld, ziekengeld genaamd. De ziekteverzekering zorgt ervoor dat een werknemer die arbeidsongeschikt is een deel van zijn salaris vergoed krijgt. Een werknemer met een maandsalaris van Awg.  5.850,00 of minder valt onder de ziekteverzekering (dit bedrag is geldig vanaf 1 juli, 2016  en kan wettelijk gewijzigd worden).

De volgende categorie├źn werknemers vallen niet onder de ziekteverzekering:

  • directeur-eigenaar (door de SVb als werkgever aangemerkt);
  • echtgenote, inwonende kinderen en ouders van een zelfstandige werkgever, die geen loon of een loon minder dan het minimumloon ontvangt;
  • huispersoneel;
  • een kapitein of bemanning (schepelingen) op Arubaanse zeeschepen;
  • ambtenaren of aan ambtenaar gelijkgestelde werknemers;
  • thuiswerkers.

Uitkering AO dagen

De werknemer die als gevolg van ziekte arbeidsongeschikt is, heeft recht op een uitkering gelijk aan 80% van het dagloon vanaf de vierde dag van de ziektemelding. SVb betaalt geen uitkering voor de eerste drie AO dagen. Het recht op ziekengeld met betrekking tot eenzelfde ziekteoorzaak vervalt na twee jaren. Deze periode van twee jaren gaat in vanaf de eerste keer dat de werknemer zich meldt bij de SVb voor de betreffende ziekte.

De werknemer heeft geen recht op tegemoetkoming indien de ziekte te wijten is aan zijn opzet of grove schuld, dan wel aan het gebruik van alcoholhoudende drank of bedwelmende middelen.

Tegemoetkoming tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

Bij zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft een vrouwelijke werknemer recht op een tegemoetkoming van 100% van het dagloon. De werknemer heeft recht op maximaal 12 weken verlof. SVb vergoedt een verlof van maximaal 12 weken. De werknemer kan het verlof delen in 4 tot 6 weken voor de bevalling en de rest van de 12 weken na de bevalling.

Premie ziekteverzekering
SVb int een bedrag gelijk aan 2.65% van het bruto dagloon van de werknemer voor de ziekteverzekering. De werkgever is verplicht deze premie te betalen. Het is wettelijk verboden voor de werknemer om de premie te betalen of om dit bedrag van zijn/haar loon af te trekken.

Voor meer informatie zie Landsverordening Ziekteverzekering (AB 1993 no. 24).
 

Ongevallenverzekering

Op grond van artikel 3 van de Landsverordening ongevallenverzekering, heeft de werknemer aan wie een ongeval is overgekomen, recht op tegemoetkoming, bestaande uit uitkeringen in geld.

De werknemer die als gevolg van een bedrijfsongeval geheel of gedeelte arbeidsongeschikt is, heeft recht op een uitkering in geld, ongevallengeld genoemd, met ingang van de dag na die van de melding van het bedrijfsongeval bij de SVB.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties