Diploma evaluatie

Wat is een diploma?

 • Een diploma is een schriftelijk bewijsstuk dat een persoon heeft voldaan aan alle gestelde eisen van een leerprogramma/studieprogramma die wettelijk is geregeld en dat hij/zij bepaalde materie theoretisch en/of praktisch beheerst.
 • Er wordt gesproken van een diploma indien een persoon een wettig geregelde studieprogramma met succes eindigt zoals MAVO, HAVO, VWO, MBO, HBO of Universiteit.

Wat is een certificaat?

 • Een certificaat is een bewijsstuk dat aangeeft dat een persoon heeft voldaan aan de eisen van een theoretische of praktische cursus dat in de meeste gevallen niet wettelijk is geregeld.
 • Een certificaat geeft aan dat een persoon theoretische of praktische kennis heeft van een bepaalde specifieke stof(fen).
 • Een cursist ontvangt een certificaat bij het volgen en het voltooien van een cursus zoals middle management, waiter, bartender, timmeren, lassen en microsoft cursussen.
 • In het algemeen maken deze cursussen geen deel uit van de wettig geregelde studies en de certificaten zijn niet gelijkwaardig aan de diploma’s van de wettig geregelde studies zoals MAVO, HAVO, VWO, MBO, HBO of Universiteit.

Wat houdt een diploma evaluatie in?

Diploma evaluatie houdt in het vergelijken van de te evalueren diploma/studie, die buiten het regulier Arubaans onderwijs valt, met een relevante Arubaanse diploma/studie binnen het regulier Arubaans onderwijs of indien nodig met een relevante Nederlandse diploma/studie.

Waarvoor dient een evaluatie?

 • voor bepaling tot toelating van de betrokkene (van wie het diploma of de studie wordt geëvalueerd) tot regulier hoger onderwijs in Aruba;
 • voor mogelijke vrijstelling van vakken voor betrokkene bij de toelating in een hogere of wetenschappelijke onderwijsopleiding;
 • als ondersteuning in het bepalen van de onderwijsbevoegdheid van de betrokkene;
 • voor mogelijke aanstelling van de betrokkene in een functie;
 • voor inpassing of mogelijke aanpassing van betrokkene in een rangenstelsel.

Wie kan een verzoek voor evaluatie indienen?

 • ministers (of hun afgevaardigden);
 • hoofd van een overheidsdienst (of diens afgevaardigde);
 • hoofd van een particulier bedrijf of organisatie (of diens afgevaardigde);
 • toelatingscoördinator van een onderwijsinstelling v.w.b. mogelijke toelating van betrokkene tot een opleiding van de instelling;
 • inwilliging van verzoeken door andere instanties/ personen is ter discretie van de Directeur Directie Onderwijs.

Hoe dient een verzoek ingediend te worden?

 • verzoek moet schriftelijk gericht worden aan Directeur Directie Onderwijs
 • doel van het verzoek duidelijk omschrijven o.a.:
  niveaubepaling gewenst van gevolgde opleidingen met als doel betrokkene toe te laten tot de gewenste faculteit/ studie;
  niveaubepaling gewenst van gevolgde studie met als doel betrokkene te kunnen inschalen;
  niveaubepaling gewenst van al de gevolgde studies van betrokkene of evaluatie van één specifieke opleiding;
  vergelijking gewenst van buitenlandse studie met een specifieke Arubaanse c.q. Nederlandse studie;
 • duidelijk vastleggen wie de betrokkene is en hoe contact gelegd kan worden met betrokkene (dus: volledige naam, adres en telefoon);
 • in te dienen documenten met het verzoek: cv, kopie diploma(s) en kopie cijferlijst(en).

Wat moet betrokkene aan de diploma evaluator overleggen?

 • origineel diploma / certificaat/ getuigschrift ter inzage;
 • originele cijferlijst ter inzage (betrokkene kan gevraagd worden om zijn/haar opleidingsinstituut te verzoeken om de cijferlijst direct naar Directie Onderwijs Aruba, afdeling Diploma Evaluatie te sturen);
 • de inhoud van het studieprogramma;
 • officieel identiteitsbewijs ter inzage;
 • vertaling van de originele diploma's en cijferlijsten door een beëdigde vertaler, wanneer die niet in het Nederlands, Engels of Spaans zijn gesteld.

Voor tijdstip overlegging van bovengenoemde documenten zal de Diploma Evaluator contact opnemen met betrokkene om een afspraak te maken.

Wat gebeurt er als alle documenten niet worden ingediend?

Afhankelijk van het type document dat ontbreekt, kan besloten worden om het dossier niet in behandeling te nemen of een voorwaardelijke evaluatie te doen van beperkte tijdsduur, die na verloop van de vastgestelde tijd ongeldig wordt verklaard. Een officiële evaluatie volgt nadat alle documenten zijn ingediend.
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Diploma Evaluatie.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties