Incorporatieprogramma

Incorporatieprogramma voor Basisscholieren

Het Incorporatieprogramma is een project van Directie Onderwijs en valt onder het Openbaar Schoolbestuur. Bijna 14 jaar bestaat er op de 5 Openbare Basisscholen op Aruba een speciale opvangprogramma voor anderstalige kinderen, het zogenaamde PRISMA-project. En sinds het jaar 2001 bestaat dit opvangprogramma ook op een aantal Dependances. Het doel van het PRISMA-project was in het begin om alleen de anderstalige buitenlandse kinderen zo snel en zo goed mogelijk taalvaardig te maken in het Nederlands. Er is voor Dependances gekozen in het jaar 2001 toen bleek dat er veel buitenlandse kinderen op Aruba woonden die niet naar school gingen. Vanaf toen nam ook de stroom buitenlandse kinderen naar Aruba enorm toe. Door ze in de Dependances op te vangen werden de reguliere basisscholen en de leerkrachten op die scholen niet overbelast waardoor ze meer aandacht aan de Arubaanse kinderen konden blijven geven. Maar door de jaren heen kregen en krijgen nu ook meer Arubaanse leerlingen extra ondersteuning in de Nederlandse taal met behulp van de PRISMA-methode. Nederlands is en blijft ook voor Arubaanse kinderen een vreemde taal en zal nooit hun eerste taal of moedertaal worden.

Aanpak

Er zijn twee manieren van aanpak:

  1. Op de Openbare basisscholen worden de PRISMA-leerlingen tijdens de lessen Nederlands en Lezen uit hun eigen klas gehaald. Tijdens één blokuur (= 2 x 45 minuten) krijgen ze Nederlandse taal en lezen volgens de PRISMA-methode in een aparte klas. Daarna gaan ze naar hun klas terug en volgen de andere lessen samen met hun andere klasgenoten. Indien nodig gaan ze het volgend schooljaar door met Taal en Lezen volgens de PRISMA-methode totdat ze geen extra ondersteuning meer nodig hebben. De Openbare scholen werken met weekroosters die per leeftijdsgroep verdeeld zijn. De grootte van de leeftijdsgroep kan per blokuur verschillen;
  2. De Dependances zijn aparte scholen waar voornamelijk buitenlandse leerlingen tussen 8 en 13 jaar in vaste groepjes van maximaal 15 leerlingen per klas verdeeld zijn. De klassen zijn per leeftijdsgroep verdeeld. Deze leerlingen zitten gedurende een heel schooljaar in een PRISMA-klas. Het hele jaar door krijgen ze alleen Nederlandse Taal en Lezen volgens de PRISMA-methode. Daarnaast krijgen ze ook dezelfde Rekenmethode als op alle andere Basisscholen. Na één schooljaar stromen ze door naar een normale Basisschool of Middelbare school met Arubaanse scholieren.

Incorporatieprogramma voor Middelbare scholieren

Vanaf het jaar 2002 worden ook buitenlandse anderstalige jongeren tussen 14 en 18 jaar apart op een Dependance opgevangen. Met behulp van een speciale programma worden ze gedurende één schooljaar voorbereid om het volgend schooljaar door te stromen naar het Voortgezet onderwijs. Dit kan zijn, de Dag-Mavo, de Openbare Avond-leergangen of naar de EPB. Deze leerlingen worden ook in groepjes van maximaal 15 leerlingen per klas verdeeld.

Inschrijving

Inschrijving voor de 5 Openbare Basisscholen vindt persoonlijk plaats bij de schoolhoofden van deze 5 Openbare Basisscholen.

Voor de 2 Dependances vindt de inschrijving persoonlijk plaats zowel op Directie Onderwijs, bij de coördinator, drs. mevrouw Marva Groeneveldt als bij de Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (S.K.O.A), Copernicusstraat 11.

Inschrijving voor de Dependance voor de buitenlandse anderstalige jongeren moet altijd eerst op de Directie Onderwijs bij de coördinator van het Incorporatieprogramma en daarna op de Dependance zelf in Brazil.

Documenten

Documenten die (voor niet-Arubaanse kinderen) nodig zijn voor de inschrijving:

  • geldige verblijfsvergunning van één van de ouders;
  • geldige Legitimatiebewijs van diezelfde ouder (paspoort of cedula);
  • geldige verblijfsvergunning van het kind;
  • geldige Legitimatiebewijs van het kind;
  • AZV zorgpas van het kind of een geldige verzekeringsbewijs van een particuliere verzekering;
  • recente pasfoto (alleen voor Middelbare scholieren).

Van al deze documenten worden copieen gemaakt en in een file bewaard.

Kosten

Voor de Openbare scholen bedraagt het inschrijfgeld Awg. 75,-- per schooljaar Voor de Dependances bedraagt het schoolgeld ook Awg. 75,- per schooljaar. Voor de dependance voor de Middelbare scholieren bedraagt het schoolgeld Awg. 125,- per jaar. Daarnaast betaalt elke leerling ongeveer Awg. 25, - als bijdrage aan een verplichte collectieve ongevallenverzekering. Verder moeten de ouders zelf de andere schoolbenodigdheden kopen zoals, schooluniform, schoolagenda en voor de anderstalige leerlingen, indien nodig, woordenboeken in de combinatie moedertaal – Nederlands.

Locaties

voor Basisscholieren
Colegio Conrado Coronel                                  Morgenster 56-D, Seroe Blanco
Colegio Hilario Angela                                        Weg Fontein z/n, San Nicolas
Comm. Pieter Boer Basisschool                      Trinitariastraat z/n, San Nicolas
Reina Beatriz Basisschool                                 George Madurostraat z/n, Oranjestad
Washington Basisschool                                   Washington z/n, Noord
Dependance Fatima College                            Wilhelminastraat z/n, Oranjestad
Dependance St. Michaelschool                        Brazil z/n, Brazil


voor Middelbare scholieren
Ex Prins Bernhardschool                                   Brazil 44-A, Brazil 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de Coördinator van het Incorporatieprogramma.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties