Leerlingenzorg

Visiestuk Interne Leerlingenzorg

De visie op leerlingenzorg heeft betrekking op alle zorg, zowel de interne als externe zorg voor de leerling, die gericht is op het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijskansen van alle leerlingen en op het verhogen van het onderwijsrendement.

Primair Onderwijs (PO)
Een visie op de interne leerlingenzorg op scholen hoort uit te gaan van een algemene visie op leerlingenzorg. In dit visiestuk zal Directie Onderwijs ingaan op haar visie op leerlingenzorg binnen het primair onderwijs om dan over te gaan naar haar visie op de interne leerlingenzorg op de scholen van primair onderwijs. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe deze vorm krijgt, om uiteindelijk te komen tot een model voor de interne zorgstructuur voor het primair onderwijs.

Vervolgens wordt een model van externe zorgstructuur gepresenteerd. Als laatste wordt de rol van Directie Onderwijs ten aanzien van het scheppen van de voorwaarden voor de verdere implementatie van de interne leerlingenzorg neergezet.

Algemeen Vormend Onderwijs (AVO)
In deze notitie vindt u een “update” van de visie en een nadere uitwerking van de voorstellen die in eerdere documenten (2002 en 2006) zijn neergezet door Projectbureau SHA. Aan de hand van deze visie en voorstellen is er sinds 2003 reeds heel wat bewerkstelligd op het terrein van de leerlingenzorg op de avo-scholen. De tijd is rijp om een overzichtelijk kader van de totaliteit van de leerlingzorg in het avo uiteen te zetten, zodat scholen kunnen zien welke facetten reeds ontwikkeld zijn en welke nu aandacht behoeven.

In dit stuk worden de kaders voor het zorgssysteem nader uitgewerkt om enerzijds scholen te helpen hun visie en beleid verder vorm te geven in een goed doordacht en uitgewerkt systeem van leerlingenzorg. Tegelijkertijd biedt deze notitie aandachtspunten en handvaten voor de noodzakelijke verdere ontwikkeling van beleid en voorwaarden voor het functioneren van dit zorgsysteem.

Doel en doelgroepen 
Doel en doelgroepen van dit visiestuk zijn drieledig:

  • Is richtinggevend enerzijds voor beleidsmakers die voor de andere onderwijsniveaus dit visiestuk als kapstok kunnen gebruiken en anderzijds voor beleidsmakers die verder vormgeven aan beleid ten aanzien van de interne leerlingenzorg;

  • Is richtinggevend voor beleidsuitvoerders, waaronder scholen, Afdeling Begeleiding, Inspectie, schoolbesturen, Afdeling Onderwijspersoneel en IPA /Bureau Nascholing;

  • Geeft elementen die op de scholen gebruikt kunnen worden. Voor gebruik op scholen zullen bepaalde aspecten uit dit stuk verder geconcretiseerd moeten worden. Met de in dit stuk aangegeven uitgangspunten dient de school op basis van hun eigen visie en specifieke kenmerken van de school een eigen leerlingenzorg op te zetten.


Visiestuk | Directie Onderwijs | oktober 2010
Visiestuk Interne Leerlingenzorg in het Primair Onderwijs
Visiestuk Interne Leerlingenzorg in het Algemeen Vormend Onderwijs


Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de afdeling Studiefaciliteiten en Begeleiding

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties