Traimerdia

Het Bureau Traimerdia biedt naschoolse opvang in zes centra verspreid over Aruba. Deze centra zijn gehuisvest in de gebouwen van zes basisscholen. Traimerdia is bestemd voor kinderen van het kleuter- en het basisonderwijs en voor wat betreft het speciaal onderwijs, voor de kinderen van het B.B.O. In de veiligheid van het schoolgebouw en de schoolfaciliteiten en onder professionele begeleiding worden de kinderen middels een gestructureerd programma verder gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Pedagogisch beleid

Traimerdia beoogt de totale ontwikkeling van het kind te bevorderen. Dit betekent dat de diverse facetten van de ontwikkeling van het kind gestimuleerd, ondersteund en begeleid worden. Hierbij wordt uitgegaan van de leefwereld van het kind en wordt aansluiting gemaakt met de ontwikkelingsfase van het kind. Om op adequate en verantwoorde wijze te voorzien in de primaire fysiologische behoeften van de kinderen, wordt voldoende ruimte geboden voor ontspanning en rust. De cognitieve, de psycho-sociale ontwikkeling alsmede de ontwikkeling van de affectieve en creatieve capaciteiten worden bevorderd. De eigen verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid voor de medemens, maatschappij en milieu en respect voor zichzelf en voor anderen worden gestimuleerd. Het programma van Traimerdia moet mede leiden tot sociale cohesie met de Arubaanse gemeenschap en tot het versterken van waarden en normen die leiden tot een humanere samenleving. Het bevorderen van de ontwikkeling van de kinderen houdt ook in dat er ondersteuning geboden wordt aan het rendement van het (formele) onderwijsleerproces. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden te stimuleren. De naschoolse opvang Traimerdia is opgezet als een “tweede huis”. Dit houdt in dat deze complementair is aan de opvoeding thuis. Traimerdia zal de verantwoordelijkheid van ouders, opvoeders en leerkrachten ondersteunen; echter zij mag en kan nimmer hiervoor in de plaats treden.

Personeel

Aan het hoofd van het centrum staat een centrumleider (hoofd) (HBO-kracht). In ieder centrum zijn afhankelijk van het aantal groepen een aantal medewerkers groepsbegeleiding in dienst. De medewerkers groepsbegeleiding bieden de dagelijkse zorg en begeleiding aan de kinderen. Dit personeel wordt via de inhouse-training opgeleid en wordt continu geschoold om het werk op een professioneel niveau uit te kunnen voeren. Naast de medewerkers groepsbegeleiding is in ieder centrum ook een huiswerkbegeleider aanwezig. Dit is een leerkracht die waar nodig extra hulp biedt aan de kinderen bij het maken van het huiswerk. Tevens begeleidt hij/zij de medewerkers groepsbegeleiding bij het proces van de huiswerkbegeleiding.

Programma's

Het dagelijkse programma

In principe biedt ieder centrum hetzelfde programma aan waarbinnen ruimte geboden wordt voor variatie en voor de mogelijkheid om af te stemmen op de behoeften van de kinderen. Het programma is gericht op de integrale ontwikkeling van het kind op zowel sociaal, emotioneel, lichamelijk en intellectueel terrein.

Als rode draad door het programma loopt het vormen van kinderen met hoge waarden en normen. Het programma bevat activiteiten die individueel, in homogene groepen, in heterogene groepen en centra-overschrijdend uitgevoerd worden. Omdat spelen voor het kind van groot belang is, wordt in het programma ruim de gelegenheid aan het spelen geboden en kan het kind zelf bepalen wat en met wie hij/zij speelt. Met betrekking tot het ondersteunen van het formele onderwijs zijn de activiteiten: huiswerkbegeleiding, leerstimulering en speciale activiteiten om het lezen te stimuleren. De activiteiten handvaardigheid en tekenen, muziek, dans en drama, sport en spel hebben als doel bij de kinderen belangstelling te kweken, opdat zij zich verder op één of meer van deze gebieden verder laten vormen. Het programma wordt van maandag t/m vrijdag uitgevoerd van 1.05 t/m 5.30 p.m., waarbij de ouders tot 5.40 p.m. de gelegenheid hebben om hun kinderen op te halen.

Speciale programma's

Naast het reguliere middagprogramma dat aangeboden wordt op normale schooldagen, biedt Traimerdia gedurende vakanties, speciale programma’s aan. In de oktober en paasvakantie gebeurt dit slechts in de middaguren en gedurende een deel van de julivakantie wordt een speciaal vakantieprogramma aangeboden van 7.30 a.m. tot 5.30 p.m. Voor dit laatste programma moet apart ingeschreven en betaald worden. Deze programma’s zijn voornamelijk recreatief. Bij Traimerdia wordt verder ook aandacht besteed aan de feesten die op Aruba gevierd worden. In het kader hiervan worden in de centra speciale activiteiten uitgevoerd.

Inschrijving

Aanvragen voor inschrijving kunnen plaatsvinden op het Bureau Traimerdia. Hiertoe zijn inschrijffomulieren bij het Bureau Traimerdia verkrijgbaar. Gelijk met het inschrijfformulier dient de ouder een uittreksel uit het bevolkings-register in te leveren. Ouders mogen zelf aangeven in welk centrum zij hun kind willen laten plaatsen. Indien plaatsing mogelijk is, wordt de ouder meteen hiervan op de hoogte gesteld. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt het kind op een wachtlijst geplaatst. Inschrijvingen dienen in principe in augustus of januari/februari plaats te vinden, hoewel inschrijvingen tussendoor niet uitgesloten zijn. Kantooruren voor het publiek zijn van 8.30 a.m. tot 3.30 p.m.

Kosten

Inschrijfgeld

Een jaarlijks inschrijfgeld van Awg. 35,00 per kind is verschuldigd. Dit bedrag is ter dekking van de verzekeringskosten (W.A. en ongevallenverzekering, waarvoor tevens apart bij een ongeval door de ouder een eigen risicobedrag per geval verschuldigd is) en voor de speciale activiteiten welke in het centrum plaatsvinden.

Ouderlijke bijdrage

Naast het inschrijfgeld wordt een ouderlijke bijdrage gevraagd op basis van het inkomen van de ouders. De eerste betaling per kind dient samen met het inschrijfgeld voldaan te worden telkens aan het begin van het nieuwe opvangjaar (in augustus) of op het moment dat het kind bij Traimerdia start. Tweede betaling van ouderlijk bijdrage is in januari. Periode I is van augustus tot en met december, en periode II loopt van januari tot en met de laatste schooldag van juli.

Locaties 

De centra Huisvesting  Telefoon
Tra Morgenster Colegio Conrado Coronel (297)588-6099
Tra Oranjestad II  St. Franciscus College (297)582-7073
Tra Noord Scol Basico Washington (297)586-2668
Tra Paradera Maria Goretti College (297)582-7057
Tra Santa Cruz Colegio San Hose (297)585-2929
Tra San Nicolas Paulusschool (297)584-0210

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met Bureau Traimerdia.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties