Adoptie

Adoptie is het op wettelijk omschreven wijze de verantwoordelijkheid voor een kind aanvaarden, die normaal gesproken uitgeoefend wordt door de natuurlijke ouders. Adoptieouders en adoptiekinderen hebben dezelfde rechten en plichten tegenover elkaar als natuurlijke ouders en hun biologische kinderen. De adoptie wordt door de rechter bevestigd of uitgesproken door een rechtbank, al dan niet bijgestaan door de Directie Voogdijraad.

Elke adoptie moet op wettige gronden gebaseerd zijn en moet in het voordeel van het kind zijn. Door de adoptie verkrijgt het geadopteerde kind de naam van de adoptieouder of in geval van gelijktijdige adoptie door een echtpaar, de naam van de man. Men kan echter overeenkomen dat het geadopteerde kind de eigen naam behoudt, gevolgd door die van de adoptieouder.

Om in aanmerking te komen om een kind te kunnen adopteren moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

  • Het kind moet op de dag van het verzoek minderjarig zijn en indien het op de dag van het verzoek twaalf jaar of ouder is, moet het kind tijdens het verhoor laten blijken geen bezwaren te hebben tegen de adoptie;
  • Dit kan ook gelden voor een kind jonger dan twaalf jaar als volgens de rechter is gebleken dat er geen bezwaren zijn tegen de adoptie en dat het kind in staat kan worden geacht een redelijke waardering van zijn belangen te kunnen doen;
  • Het kind mag geen kleinkind zijn van een adoptieouder;
  • De adoptieouder of beide adoptieouders moeten tenminste achttien jaren ouder dan het kind zijn;
  • Geen van de ouders mag het verzoek tegenspreken;
  • De minderjarige moeder van het kind moet op de dag van het verzoek de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt;
  • De ouder of ouders van het kind mogen niet of niet langer het gezag over het kind hebben. Indien echter de echtgenoot van de ouder het kind adopteert, geldt dat deze ouder alleen het gezag heeft.

Een adoptie kan op verzoek van het geadopteerde kind door de rechter worden herroepen. Hierdoor herleven de oude familierechterlijke betrekkingen opnieuw. Het vonnis cq. de bevestiging van de rechter dient bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister worden ingeschreven.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties