Invoer bij verhuizing

In principe dient er voor elke invoer van goederen (anders dan bedoeld bij reizen) in Aruba aangifte worden gedaan bij de Douane

Een douane expediteur (ook wel ‘customs broker’ genoemd) kan behulpzaam zijn bij het opmaken van een invoeraangifte. Douane expediteurs zijn onder andere te vinden in de Yellow Pages (‘Gouden Gids’) van het Arubaanse telefoonboek.

Bij een verhuizing naar Aruba is het niet altijd noodzakelijk om invoerrechten te betalen aangezien er een vrijstelling voor verhuisboedels kan gelden.

De vrijstelling voor verhuisboedels is van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De betreffende goederen moeten gebruikt zijn geweest en mogen niet zijn aangeschaft met het oog op de verhuizing. Voor nieuwe goederen moeten invoerrechten worden betaald;
 • De betreffende goederen behoren tot de inboedel van een natuurlijke persoon die verhuist;
 • Het gaat om de overbrenging van de inboedel van het hoofdverblijf van degene die verhuist en die van de eventuele gezinsleden vanuit het buitenland naar Aruba;
 • Degenen die verhuizen zijn nog geen ingezetenen van Aruba.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen dienen de volgende documenten overlegd te kunnen worden:

 • een ingevuld formulier aanvraag verhuisboedel vrijstelling;
 • een kopie van een legitimatiebewijs;
 • een lijst van de verhuisgoederen (3 exemplaren);
 • bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister van Aruba (3 exemplaren);
 • (lucht)-vrachtbrief van de verzending uit het buitenland (3 exemplaren);
 • goederenaangifte ten invoer op Enig Document model C420.

Het is altijd raadzaam om een dergelijke verhuizing met behulp van een erkende expediteur met een vestiging of agent in het land van uw herkomst te doen! Zij zullen u ondersteunen bij het verzamelen en invullen van bovenstaande formulieren.

Voor (lucht)vaar- en voertuigen die tot de verhuisboedel behoren, gelden bijkomende voorwaarden. Deze vervoermiddelen moeten aantoonbaar, voor een periode van minimaal zes maanden in het buitenland direct voorafgaand aan de verhuizing, bij degenen die verhuizen in eigendom zijn en in gebruik zijn geweest. Als bewijs dat aan de voorwaarden is voldaan voor een vrijstelling voor vervoermiddelen kunnen dienen:

 • buitenlands kentekenbewijs van het vervoermiddel;
 • buitenlandse keuringskaart;
 • buitenlandse verzekeringspolis;
 • koopakte of factuur.

Omwille van bepaalde redenen kan iemand pas later, dus nadat deze persoon zich gevestigd heeft in Aruba, de verhuisboedel over laten komen uit het buitenland. Aanspraak op de vrijstelling is dan mogelijk binnen een termijn van uiterlijk één jaar nadat iemand zich in Aruba heeft omgeschreven bij het Bevolkingsregister. Mocht deze termijn van nazending te kort zijn, dan dient voor verlenging ervan een gemotiveerd verzoek ingediend te worden bij de inspecteur van de Douane.

De invoeraangifte, het aanvraagformulier en overige bescheiden dienen te worden ingeleverd bij de Afdeling Techniek van de Douane. Deze instantie beslist over de verlening van de vrijstelling. Indien uw verzoek tot vrijstelling van de invoerrechten op de verhuisboedel, geheel of voor een deel afgewezen wordt dan hebt u recht om een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen een maand, in te dienen bij de Inspecteur van de Douane. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen een maand in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor Belastingzaken.

De Douane zal de invoer van de verhuisboedel controleren. Deze controle kan plaatsvinden vanaf het moment van invoer tot uiterlijk een maand na aankomst, waarbij een douanebeambte een huisbezoek kan afleggen. Indien afwijkingen worden geconstateerd dat dient er rekening worden gehouden met het treffen van maatregelen en sancties. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties