Vertrek

Bij vertrek uit Aruba, hetzij definitief hetzij tijdelijk, bijvoorbeeld voor zaken, vakantie of in verband met medische behandeling, zijn in ieder geval de volgende documenten vereist.

  • geldig paspoort;
  • geldig vervoersbewijs;
  • een machtiging van de ouders of voogd indien een minderjarig kind zonder ouders of voogd meereist.

Van het definitieve vertrek naar het buitenland dient tussen tien en vijf werkdagen vóór vertrek aangifte van vertrek te worden gedaan bij de ambtenaar van het Bevolkingsregister (DBSB).

Voor goederen die definitief of tijdelijk worden uitgevoerd uit Aruba dient in principe aangifte ten uitvoer te worden gedaan bij de Douane. Van tijdelijke uitvoer is bijvoorbeeld sprake ingeval goederen tijdelijk worden uitgevoerd voor reparaties, tentoonstellingen, monsters en dergelijke. Die goederen worden vervolgens na verloop van tijd weer ingevoerd op Aruba.

Voor kostbare goederen (bijvoorbeeld videocamera’s, notebook, pc’s, radiotoestellen etc.) die een reiziger tijdelijk naar het buitenland wil meenemen om later weer in Aruba in te voeren, dient de reiziger aan te tonen dat deze goederen uit Aruba vandaan komen. Hiervoor komen in aanmerking de (kopie van) de betreffende aankoopfactuur of een vóór vertrek door de Douane afgegeven verklaring van herkomst Aruba. Als verklaring kan ook dienen de uitvoeraangifte op het formulier Enig Document.

Een douane expediteur (customs broker) kan behulpzaam zijn bij het opmaken van een uitvoeraangifte. Douane expediteurs zijn te vinden in de Yellow Pages (‘Gouden Gids’) van het Arubaanse telefoonboek.

Als er bezwaren zijn tegen de berekening van de rechten bij uitvoer of de toepassing van het tarief op de ten uitvoer aangegeven goederen, dan kan binnen een termijn van één maand een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend worden bij de Inspecteur van de Douane. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak op uw bezwaarschrift dan kunt u eventueel binnen een termijn van één maand in beroep gaan bij de Raad van Beroep voor Belastingzaken. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Douane, afdeling Techniek/Vrijstellingen.

Vóór uw vertrek moet u bij de Belastingdienst uw belastingzaken geregeld hebben. Allereerst moet u de nog niet ingediende aangiftebiljetten Inkomstenbelasting tot en met de datum van vertrek volledig ingevuld persoonlijk inleveren bij de infobalie. De biljetten moeten voorzien zijn van originele bewijsstukken zoals de jaaropgaven, bankafschriften etc. Of u de aangiftebiljetten daadwerkelijk moet invullen beoordeelt de inspecteur: als u uitsluitend looninkomsten heeft uit één dienstbetrekking en het brutoloon blijft beneden de Awg. 50.000,- dan is het invullen van een aangifte niet verplicht. Bovendien dient u (op verzoek) te overleggen een Verklaring van uitschrijving van de DBSB. Deze verklaring, die u al enkele weken voor uw vertrek kunt aanvragen bij de DBSB, heeft u ook nodig voor een eventueel verzoek voor teruggave van uw waarborgsom bij de DIMAS. De nog in te leveren aangiftebiljetten dienen minimaal zes weken voor datum van vertrek bij de Belastingdienst te zijn ingeleverd (compleet met loonverklaringen van uw werkgever ingevuld t/m datum einde dienstbetrekking). Door de behandelende ambtenaar wordt dan direct een afspraak gemaakt over het tijdstip waarop de aanslagen Inkomstenbelasting en Premies AOV/AWW en AZV klaar zijn en door u kunnen worden afgehaald. Met deze gegevens dient u zich te melden bij de Belastingdienst aan de kassa die voor verdere afhandeling zal zorgdragen.

Indien het niet lukt om voornoemde termijnen in acht te nemen kan de eventuele teruggave van belastingen niet meer voor uw vertrek worden geregeld. U dient dan een machtiging achter te laten of een bankrekening aan te wijzen.

De Belastingdienst geeft u pas na dit alles een verklaring dat u geen belastingschuld meer heeft. Een uitreisvergunning wordt dan uitgereikt. Deze vergunning moet overlegd worden bij het verzoek om teruggaaf van de eventueel betaalde waarborg bij de Departemento di Integracion, Maneho y Admision (DIMAS). De uitreisvergunning moet ook bij de immigratie ambtenaren op luchthaven of zeehaven bij vertrek getoond worden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties