Zeehavens

De Aruba Ports Authority (APA) bestuurt, beheert en exploiteert conform de landverordening Aruba Ports Authority en de havenverordening zowel de haven in Oranjestad als die van Barcadera.

Zij zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de boeien en bakens en biedt tevens onderdak aan de loodsdienst. De oliehaven van San Nicolas was in beheer van Valero op eenzelfde wijze als bij de APA, ook met eigen loodswezen. De Directie Scheepvaart is algemeen toezichthouder.
De cruiseterminal en de containerterminal zijn te beschouwen als twee afzonderlijke havens. De Schoenerhaven valt ook onder het beheer van APA en heeft de functie van haven voor jachten en vissersboten.

Cruisehaven

Uitgangspunt voor het beleid van de Regering is dat het cruisetoerisme en het verblijfstoerisme elkaar moeten aanvullen. Om dit doel te realiseren, dienen deinfrastructuur en de havenfaciliteiten in Oranjestad verbeterd en uitgebreid te worden. De afmeermogelijkheid voor cruiseschepen moet meegroeien met de scheepslengtes. De huidige capaciteit is toereikend voor twee grotere schepen (= 260 meter) en twee kleinere schepen in de beide insteekhavens. Voor de grotere schepen is al een extra meerpaal geplaatst bij de ingang van de Schoenerhaven. De bootlengte gaat zelfs naar = 340 m. De diepe vaargeul voor toe- en afvoer van de havens in Oranjestad voldoet aan de eisen van diepgang, maar er moet misschien wel een kleine ondiepte bij de uitgang worden uitgebaggerd. Er is mogelijk een demping van 1 insteekhaven (de oosthaven) nodig, zodat drie grote schepen gelijktijdig kunnen afmeren. Momenteel wordt de ex containerhaven gebruikt voor een derde schip.

Bij de totstandkoming van de nieuwe cruisehaven zullen cruisetoeristen gedurende het korte bezoek optimaal in staat zijn om kennis te maken met het “product” Aruba in zijn geheel. Cruiselijnen kunnen nadrukkelijk in overweging gegeven worden schepen langer (1½ of 2 dagen) aangemeerd te laten verblijven of Aruba als thuishaven te gebruiken.

Om een moderne cruisehaven te creëren, die geschikt is om de grootste megacruiseschepen te ontvangen, werd de containerhaven op 15 februari 2016 naar Barcadera verhuisd.  

De haven van Barcadera wordt gebruikt voor aanvoer van bulkcargo. De vaargeul van de haven Barcadera heeft voldoende diepte voor de aanvulling met containerschepen. De aad /losvoorziening werd aangepast voor de functie overheveling van de containerhaven.

Vissersaanlegplaatsen

Aanleggen en afmeren
In principe zijn er alleen afmeerplekken te maken door huur van een waterkavel die wordt uitgegeven door de Directie Infrastructuur en Planning (DIP). Verhuur vindt gebruikelijk plaats voor periodes van 5 jaar. Voor de bouw van een pier of aanlegsteiger wordt inmiddels een bouwvergunning geëist als voorwaarde in de huurovereenkomst. In de praktijk zijn er veel particuliere steigers aangelegd zonder dat daarvoor toestemming of een bouwvergunning is afgegeven. Soms zijn de bouwsels verlaten en vervallen, waarbij onduidelijk blijft wie voor sanering is aan te spreken. Aan een sluitende aanpak van dit soort problemen wordt gewerkt door de Dienst Openbare Werken (DOW) en DIP in het bredere verband van de in 2006 ingestelde commissie Pieren.

Door de overheid aangelegde en andere publiekelijk toegankelijke pieren en aanlegsteigers worden in onderhoud gehouden door de Directie voor Landbouw, Veeteelt & Visserij. Naast het onderhoud van de vissersfaciliteiten, is het doel van de DLVV ook om een nauwe samenwerking met de vissers te bestendigen en hen zoveel mogelijk te helpen met informatie en het toezicht houden op behoud van de visvoorraden. Onderhoud en beheer van pieren of steigers op grond van een huurovereenkomst van de DIP zijn voor rekening van de betreffende huurder en valt onder de controletaak van de DIP.
De bestaande geconcentreerde locaties zijn:

  • Hadicurari / Basiruti – afmeersteigers pleziervaart en vissers;
  • Bucuti – 2 jachthavens;
  • Barcadera – 2 kleinere visserijstrips;
  • Balashi – jachthaven;
  • Spaans Lagoen – visserijstrip;
  • Savaneta / Commandeursbaai – visserijstrip;
  • Commandeursbaai / Marinekazerne Cura Cabay – kustwacht;
  • Rogers Beach Baai – visserijstrip.

Vissersboten zijn in principe vrij om overal aan de publiekelijk toegankelijke aanlegplaatsen af te meren. Het is niet bekend of de capaciteit en behoefte goed op elkaar aansluiten. Door de groei van de vloot pleziervaartuigen kan er geleidelijk onderlinge verdringing ontstaan. Men schat het aantal vissersboten en –bootjes in Aruba op 500 à 600. Inventarisatie en regulering kan eventueel worden bereikt via de registraties van de vaarvergunningen (kleine- en grote vaarbewijzen) en de afgegeven visserijvergunningen. 

Naast deze basisvoorzieningen voor het afmeren van boten is er de categorie pieren waarop de horecafunctie primair is. Een aantal van flink formaat is te vinden aan de toeristische westkust. Deze amusementspieren hebben als nevenfunctie om pleziervaartuigen voor groepstours langs de kust af te meren. De groei van deze amusementsindustrie is de laatste 10 jaar zo groot geworden dat de belevingswaarde van stranden en water in het High Risegebied zwaar onder druk staat.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties