Toelatingsverklaring van rechtswege

 • Beschrijving

  Artikel 3 is van toepassing op:

  1. Personen die in dienst zijn van een van de landen van het Koninkrijk of van een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen ander land of van een internationale organisatie;
  2. Personen die in dienst zijn geweest van Aruba of voor 1 januari 1986 in dienst waren van de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Aruba en uit dien hoofde pensioen of uitkering bij wijze van pensioen genieten, evenals de niet hertrouwde weduwen van zodanige personen;
  3. In Aruba als zodanig toegelaten beroepsconsuls, beroepsconsulaire ambtenaren en ander consulair personeel;
  4. Militairen, gedurende de tijd dat zij in Aruba zijn gestationeerd;
  5. Opvarende van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende schepen of luchtvaartuigen, gedurende de tijd, dat Aruba met toestemming van de bevoegde autoriteit wordt aangedaan;
  6. Nederlanders die gedurende langer dan vijf jaar onafgebroken in Aruba zijn toegelaten van rechtswege of krachtens vergunning.
  7. Personen die gedurende ten minste vijf jaar gehuwd zijn met en inwonen bij een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, of een persoon als bedoeld in dit artikel, eerste lid, onderdeel a tot en met f, en gedurende een periode van ten minste vijf jaar toelating en hoofdverblijf in Aruba hebben of hebben gehad, alsmede de uit dat huwelijk geboren of staande dat huwelijk geadopteerde of erkende minderjarige inwonende kinderen;
  8. Personen, in Aruba geboren, die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, mits zij de leeftijd van tien jaar hebben bereikt, en sedert hun geboorte in Aruba zijn toegelaten geweest.
 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

 • Wat moet ik meenemen?

  Door het openen van de volgende lijsten van vereisten krijgt u een overzicht van hetgeen u dient mee te nemen:

 • Wat kost het?

  Voor het afgeven van de verklaring van rechtswege wordt Awg. 100,- in rekening gebracht

 • Hoe lang duurt het?

  De wachtduur voor deze vergunning bedraagt 12 weken.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties